Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 23.11.2020. godine u predmetu 96 0 I 048025 12 I

15.10.2020.

BRČKO DISTRIKT BIH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

Broj: 96 0 I 048025 12 I

Brčko, 13.10.2020.godine

 

 

            Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sudija Fuad Zlatić  u pravnoj stvari tražioca izvršenja Sberbanka a.d. Banja Luka, protiv izvršenika Adis Milkić sin Huse iz Brčkog, ul. Biskupa Josipa Štadlera br. 16A, Ilija Vidović sin Vase, iz Brčkog, Donji Bukvik bb, Goran Mišić sin Save iz Brčkog, ul. Ilićka V/16, radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od 16.788,88 KM, van ročišta, dana 13.10.2020. godine donio je sljedeći

Z A K L J U Č A K

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu procjene Poreske uprave Brčko distrikta BiH broj: 14.1-04.3-281/20 DP od 10.02.2020.godine vrijednost udjela izvršenika Ilije Vidović u  nekretninama upisanih u zk.ul.br. 310 k.o. Donji Bukvik označenim kao k.č. 469  u iznosu od 2.929,78 KM, k.č.br. 471/1 u iznosu od 18.469,12 KM, k.č.br.471/2  u iznosu od 3.890,48 KM u suvlasništvu izvršenika Ilije Vidović sa dijelom 1/3, te  vrijednost udjela izvršenika Ilije Vidović u nekretninama upisanih u zk.ul.br.343 k.o. Donji Bukvik označenih kao k.č.br.422 u iznosu od 5.551,67 KM i k.č. br.457 u iznosu  od 1.801,33 KM suvlasništvo izvršenika Vidović Ilije sa dijelom 1/3.

                                             

II

 

Odredjuje se ročište za prvu prodaju udijela izvršenika Vidović Ilije iz Brčkog u nekretninama, iz tačke I ovog zaključka, usmenim javnim nadmetanjem koje će se održati dana  23.11.2020.godine u 10,40 sati  U ZGRADI OVOG SUDA U SUDNICI BROJ 6.

 

III

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Bukvik Donji, a na dan određenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na navedenim nekretninama upisanim u zk.ul.br. 310 k.o. Bukvik Donji upsiane su  dvije zakonske zaloge  na iznos od 400,00 KM i iznos od 150,00 KM, te dvije zabilježbe izvršenja, a u zk.ul.br.343 k.o. Bukvik Donji upisano je založno pravo u korist Mikrokreditne fondacije „Nova.D.“ Bijeljina na iznos od 10.000,00 KM,  dvije zakonske zaloge na iznos od 400,00 KM i iznos od 150,00 KM, te dvije zabilježbe izvršenja.

 

IV

Izvršeniku  se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

 

V

 

Udio izvršenika u predmetnim nekretninam iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne može se prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti.

Ako se udio izvršenika u predmetnim nekretninama iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne proda sud će zakazati drugo ročište na kojem se udio izvršenika može prodati ispod 4/5 utvređene vrijednosti ali ne ispod 1/2 te vrijednosti.

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti udijela izvršenika čiji iznos zavisi od vrste k.č. koju kupac želi kupiti.

 

Iznos predujma se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 140-101-03100025-27 otvoren kod SBERBANK D.D.SARAJEVO.

 

 

VII

 

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

 

Zaključak dostaviti punomoćniku tražioca izvršenja, izvršeniku, pristupniku Nova Banka a.d. Banja Luka, suvlasnicima, zakonskom založnom povjeriocu Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH,  na oglasnu tablu ovog suda i IT službi radi objave na web starnici.

 

 

 

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                 SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena                                

posebna žalba.                                                                                  Fuad Zlatić

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh