Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 04.09.2020. godine u predmetu 96 0 Ip 064930 13 Ip

30.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

Broj:   96 0 Ip 064930 13 Ip

Brčko, 28.07.2020.  godine

           

 

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Mulahalilović Emini, u izvršnom predmetu  tražioca izvršenja NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, zastupana po direktoru Bajić Radovanu i po punomoćniku Arsenić Draženu, zaposleniku Banke, protiv izvršenika „Ćosić-Mlinprodukt“ d.o.o. Brčko, Marković Polje br. 1, Ćosić Miroslava, sina Josipa iz Marković Polja br. 1/b, Ćosić Kate, kći Ljudevita iz Marković Polja br. 1/b i Hamidović Mirjane, kći Josipa iz Marković P0lja br. 1/b, radi naplate duga u iznosu od 112.737,81 KM, van ročišta, dana 28.07.2020. godine, donio je slijedeći:

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

            Utvrđuje se osnovu usaglašenih nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke Duvnjak Jelene iz Brčkog od 22.07.2016. godine i vještaka građevinske struke Novaković Gorana iz Brčkog od 16.04.2019. godine da tržišna vrijednost nekretnina izvršenika označenih kao:

 

-         k.č. br. 399/2 „Podkućnica“  u naravi dvorište površine 500 m2,

njiva 6 klase“površine 66 m2 i stambena zgrada površine 164 m2 iznosi 268.016,67 KM i

-         k.č. br. 399/3 „Podkućnica“ u naravi njiva 6 klase površine 740 m2 i poslovna zgrada u privredi površine 56 m2 iznosi 30.506,00 KM,

 sve upisane u zk. ul. broj 186 k.o. Marković Polje, vlasništvo izvršenika  Hamidović Mirjane sa dijelom od 1/4, Ćosić Kate  sa dijelom od 1/4 i Ćosić Miroslava sa dijelom od 1/2,

 

što ukupno iznose  298.522,67 KM.

 

II

 

Određuje se ročište za prvu prodaju nekretnina koje će se održati dana  04.09.2020. godine sa početkom u 14,00 sati, u zgradi ovog suda, sudnica br. 13.

 

III

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Marković Polju, a na dan određen za prodaju, najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na nekretninama iz zk. izvoda broj 186 k.o. Marković Polje je upisano založno pravo i to na osnovu Ugovora o zasnivanju založnog prava (hipoteke) zaključenog u Brčkom 17.09.2010. godne kod notara Ljiljane Dragičević br. OPU-1527/10 u korist NLB Razvojen Banke a.d. Banja Luka, Filijala Brčko.

 

IV

 

            Izvršeniku  se  zabranjuje otuđenje imovine pobliže označene kao u stavu  I ovog zaključka, uz odgovarajuće krivično pravne posljedice postupanja suprotno ovoj zabrani.

 

V

 

            Sud će na prijedlog jedne od stranaka, koji mora biti podnesen najkasnije 8 dana prije ročišta za prodaju, na ročištu za prodaju, zaključkom ponovno utvrditi vrijednost imovine navedene u stavu I ovog zaključka, ako stranka učini vjerovatnim da se ta vrijednost izmijenila više od 1/3 od dana prethodnog utvrđenja vrijednosti, a računajući od dana podnošenja prijedloga.

 

VI

 

            U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo osobe koje su prethodno položile predujam (učešće) koje iznosi 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 29.852,267 KM i to na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikta BIH broj: 140-101-03100025-27 otvoren kod Sberbank d.d. Sarajevo, uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan prethodno položiti odnosno uplatiti predujam (učešće).

 

VII

 

            Na prvom ročištu za javno nadmetanje nekretnina iz stava I ovog zaključka, ne može se prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti.

 

VIII

 

            Ako se nekretnina navedena u stavu I ovog zaključka ne proda na prvom ročištu za javno nadmetanje, sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnina može prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 te vrijednosti.

 

IX

 

            Od prvog do drugog ročišta za javno nadmetanje mora proći najmanje 30 dana.

 

X

 

            Stranke se mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati javnim nadmetanjem i za cijenu nižu od 4/5 utvrđene vrijednosti.

 

XI

 

            Kupac je dužan položiti u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem u roku od 8 dana od dana prodaje, bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja iznosa cijene, imovina navedena u stavu I ovog zaključka predat će se kupcu.

 

                                                                 XII

 

            Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju proglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

            Iz položenog pologa (učešća) namiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika između cijene postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

 

XIII

 

            Ovaj zaključak o prodaji ima se objaviti na Oglasnoj ploči ovog suda i web stranici ovog suda, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima javnog informisanja.

 

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                      SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                               Emina Mulahalilović

pravni lijek.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh