Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 09.09.2020. godine u predmetu 96 0 Ip 096163 19 Ip 2

28.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

Broj: 96 0 Ip 096163 19 Ip 2

Brčko, 27.07.2020. godine

 

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sudija Dragutin Ivanović, u izvršnom predmetu tražitelja izvršenja Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb, zastupan po direktoru Ameru Bukvić, protiv izvršenika  „Mijas-Trade“ d.o.o. trgovinsko i uslužno preduzeće Brčko, ul. Naste Nakića br. 38, zastupano po zakonskom zastupniku Jasmini Mujagić, radi naplate duga, na ročištu dana 22.07.2020. godine donio je

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka građevinske struke Gorana Novaković od 17.06.2020. godine, da je tržišna vrijednost nekretnina upisanih zk. ul. br. 334 KO Ulović na kč. 586/2 i 587/2 u KO Ulović, u ukupnoj vrijednosti od 201.091,67 KM.

 

II

 

Odredjuje se ročište za prvu prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem, koje će se održati dana 09.09.2020. godine u 10,45 sati, u zgradi ovog suda u sudnici broj 5. 

 

 

III

 

            Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brčkom, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

 

IV

 

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački 1. ovog zaključka, uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

 

V

 

Predmetne nekretnine se na prvom  ročištu ne mogu prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti nekretnina koje su u vlasništvu izvršenika.

 

Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne prodaju, sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnine ne mogu prodati ispod 1/3 utvrdjene vrijednosti utvrđene zaključkom o prodaji.

 

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

Stranke se mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnina, odnosno 20.109,16 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

 

VII

 

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 30 dana, od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 30 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaću.

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

 

Zaključak dostaviti tražiocu izvršenja, izvršeniku, Poreskoj upravi Brčko distrikta i na oglasnu tablu suda.

 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                               SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena                                          

posebna žalba.                                                                             Dragutin Ivanović

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh