Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 04.07.2020. godine u predmetu 96 0 St 124180 19 St

23.06.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

 

Broj:    96 0 St 124180 19 St

Brčko,  23.06.2020.godine

 

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH, stečajni sudija Dobrinka Milivojević, rješavajući u predmetu stečaja nad Zdravstvenom ustanovom APOTEKA „BEO-MEDIC“ Brčko distrikt BiH- u stečaju, Kantardžića br. 21, MBS:1-594, JIB: 4600071100008, donio je dana 23.06.2020.godine sljedeće:

 

R J E Š E N J E

 

 

            Daje se saglasnost stečajnom upravniku Branku Novaković, za druga prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika Zdravstvene ustanove APOTEKA „BEO-MEDIC“ Brčko distrikt BiH- u stečaju:

 

  1. a.) Prodaja razne robe (lijekovi, kozmetika, kućne potrepštine), pema inventurnoj listi od 19.12.2019.godine  u vrijednosti od 6.491,35 KM

 

b.) Prodaja stvari stalnih sredstava pema inventurnoj listi od 19.12.2019.godine po procijenjenoj vrijednosti u iznosu od 3.717,00 KM

 

c.) Prodaja stvari sitnog invetara prema inventurnoj listi od 19.12.2019.godine po procjenjenoj vrijednosti u iznosu od 168,00 KM.

 

 

1.      Detalji prodaje

Javno nadmetanje će se održati dana 04.07.2020.godine (subota), u 12,00 sati, u poslovnom prostoru stečajnog dužnika na adresi Kantardžića broj 21.

 

3.      Uslovi prodaje

Roba, stalna sredstva i sitan invetar  koje su predmet javne prodaje, prodaju se u viđenom stanju, naknadne reklamacije se neće uvažavati, a sve se  možu  razgledati svakog radnog dana, a po prethodnom dogovoru sa stečajnim upravnikom, kontakt telefon 065/602-861.

 

Pravo učestvovanja na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fihička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstva garancije (depoziva) u iznosu od 10% od kupoprodajne cijene.

 

Prilikom prve prodaje sva ponuđena imovina (pod tačkama a., b., c.) se prodaje „u paketu“.

Usmeno javno nadmetanje će se održati iako na njemu učestvuje samo jedna kupac, koji ispunjava uslove predviđene ovim rješenjem.

 

Zainteresovani kupci, koji uplate depozit, a ne učestvuju u licitaciji, gube pravo na povrat  uplatćenog depozita.

 

Po obavljenom javnom nadmetanju za kupca će biti proglašen ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom.

 

Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita, a stečajni upravnik će proglasiti kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

 

Uplaćeni depoziti će se vratiti ponuđačima u roku od 5 dana od dana prodaje, osim tri prvoplasirana.

 

Depozit se uključuje u iznos kupoprodajne cijene.

 

Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju.

Fizička lica su dužna prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom, a zastupnik pravnog lica ovjerenom punomoći.

 

O kupoprodaji se zaključuje ugovor, a primopredaja obrtnih i stalnih sredstava  će se izvršiti u roku od tri dana, računajući od dana uplate kupoprodajne cijene.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

            Dana 15.06.2020.godine stečajni upravnik Branko Novaković je podnio Prijedlog ovom sudu da se pokretna imovina stečajnog dužnika Zdravstvene ustanove APOTEKA „BEO-MEDIC“ Brčko distrikt BiH- u stečaju, koja čini stečajnu masu, unovči na način opisan u izreci rješenja.

 

            Stečajni upravnik je izvršio popis, a potom i procjenu pokretne imovine stečajnog dužnika, te su ispunjeni uslovi da se zakaže druga prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem, uz sniženje cijena robe za 30%.

 

Na osnovu navedenog, sud je  donio odluku kao u izreci rješenja shodno članu 89. Zakona o stečaju prinudnom poravnanju i likvidacji (Službeni glasnik „Brčko distrikta BiH“ broj: 1/02).

 

 

 

PRAVNA POUKA                                                                         Stečajni sudija

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena

posebna žalba.                                                                             Dobrinka Milivojević

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh