Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 24.06.2020. godine u predmetu 96 0 Ip 058170 16 Ip 2

29.05.2020.

BRČKO DISTRIKT BIH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

Broj: 96 0 Ip 058170 16 Ip 2

Brčko, 28.05.2020. godine

 

 

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH sudija Dragutin Ivanović, u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Izvozno kreditna agencija BiH-IGA Sarajevo, zatupana po zakonskoj zastupnici Kozari – Rahman Lamiji, a ona po punomoćniku Mirku Simiću, advokatu iz Brčkog, protiv izvršenika Zemljoradničke zadruge “Maoča”, zastupana po zakonskom zastupniku Lević Nedžadu iz Brčkog, radi naplate novčanog potraživanja, je van ročišta dana 28.05.2020. godine, donio

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka građevinske struke  Ivana Katić od 28.03.2018. godine, da tržišna vrijednost nekretnina upisanih na parceli k.č. 1/17 u zk. ul. br. 907 i 908 k.o. G. Rahić u površini od 750,00 m2, oranica sa kućom i dvorištem, pravo građenja na zemljištu i pravo vlasništva na objektu Zemljoradničke zadruge Maoča sa 1/1, ukupne vrijednosti u iznosu od 226.730,00 KM.

Utvrđuje se na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka građevinske struke  Zijada Begović od  12.12.2007. godine, koji je dopunjen na ročištu održanom dana 25.04.2018.godine, da  tržišna vrijednost nekretnina prema zk. ul. br. 327 k.o. G. Rahić, kč. 787/1 oranica „Vrbovac“ povr. 6507 m2 i kč. 786/1 oranica „Vrbovac“ površine 13317 m2, ukupno 19824 m2, vlasništvo Zemljoradničke zadruge Maoča sa 1/1, ukupne vrijednosti u iznosu od 1.982.400,00 KM.

Na osnovu nalaza i mišljenja stalnih sudskih vještaka građevinske struke Ivana Katić i Zijada Begović, sve ukupna procijenjena vrijednost nekretnina iznosi 2.209.130,00 KM.

 

II

 

Odredjuje se prvo ročište u nastavljenom postupku – nova prodaja nekretnina usmenim javnim nadmetanjem, koje će se održati dana  24.06.2020. godine, u 11,15 sati, u zgradi ovog suda u sudnici broj 5. 

 

III

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brčkom, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

IV

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj  zabrani.

 

 


 

V

 

Predmetne nekretnine iz ovog zaključka mogu se prodati ispod 4/5 utvrdjene vrijednosti, ali ne i ispod 1/2 te vrijednosti.

 

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno  220.913,00 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

VII

 

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

 

Zaključak dostaviti traziocu izvršenja, izvršeniku, Poreskoj upravi Brčko dsitrikta i na oglasnu ploču suda.

 

             

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                      SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena                                          

posebna žalba.                                                                                 Dragutin Ivanović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh