Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 17.06.2020. godine u predmetu 96 0 I 011379 18 I 4

29.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD  BRČKO DISTRIKTA BiH

Broj: 96 0 I 011379 18 I 4

Brčko, 28.05.2020. godine

 

 

              Osnovni sud Brčko distrikta BiH po sudiji Dragutinu Ivanović, u izvršnoj stvari tražioca izvršenja Mikrokreditna organizacija „EKI“ Sarajevo, Filijala Brčko, zastupano po punomoćniku Ismiru Salkiću, diplomiranom pravniku, uposleniku tražitelja izvršenja, protiv izvršenika Pejković Alojzija, zastupanog po privremenom zastupniku Ramić Ameru, advokatu iz Brčkog, Jagatić Rafe iz Brčkog, Bijela bb, zastupanog po punomoćniku Ramić Ameru, advokatu iz Brčkog i Maglica Nedeljka iz Brčkog, Bijela bb, radi duga, van ročišta dana 28.05.2020. godine, donio je  sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu procjena Poreske uprave Brčko distrikta BiH od

23.05.2019. godine, tržišna vrijednost nekretnina izvršenika upisanih u k.o. Gredice kč. 412/0 utvrđena vrijednost od 27.360,19 KM, gdje Pejković Alojzije ima učešće u vlasništvu od 1/2, tako da vrijednost nekretnina izvršenika Pejković Alojzija iznosi 13.680,095 KM.

 

II

 

Odredjuje se ročište za prvu prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem, koje će se održati dana 17.06.2020. godine u 10,45 sati, u zgradi ovog suda u sudnici broj 5. 

 

III

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 sati, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

IV

 

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

V

 

Predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju se ne mogu prodati ispod 4/5 utvrdjene vrijednosti.

 

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

 


 

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 1.368,009 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

 

VII

 

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

 

Zaključak dostaviti traziocu izvršenja,  izvrsenicima, nosiocima prava preče kupovine,  Poreskoj upravi Brčko distrikta.

 

              

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                             SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                      Dragutin Ivanović

pravni lijek.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh