Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Druga prodaja nekretnina - 06.07.2020. godine u predmetu 96 0 I 060890 19 Kom 2

27.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

Broj: 96 0 I 060890 19 Kom 2

Brčko, 27.05.2020. godine

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH, sudija Velibor Milićević u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Brčko distrikt BiH zastupan po Sektoru za koordinaciju politika i opšte poslove, protiv izvršenika Koroljević (Filip) Marka, iz Brčkog, Bijela 21A, radi  naplate duga u iznosu od 936,75 KM, dana 27.05.2020. godine, donio je

 

ZAKLJUČAK

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu procjene Poreske uprave Brčko distrikta BiH od 06.09.2019. godine, tržišna vrijednost nekretnina u zk. ulošku broj 420 k.o. Bijela – privremeni registar, što u naravi predstavlja parcele označene kao k.č. 418/1 „Okućnica“ dvorište, površine 471m², prizemna stambena zgrada sa potkrovljem 1, površine 102m², prizemna stambena zgrada sa potkrovljem 2, površine 47m², pomoćna zgrada 3, površine 10m², čija je procijenjena vrijednost 87.450,43 KM, k.č. 418/2 „Okućnica“ dvorište, površine 341m², stambena zgrada na sprat sa potkrovljem 1, površine 83m², garaža 2, površine 39m², čija je procijenjena vrijednost 12.462,81 KM, k.č. 418/3 „Prahulja“ njiva 5. klase, površine 652m², čija je procijenjena vrijednost 2.325,71m², k.č. 418/4 „Prilazni put“ nekategorisani put, površine 199m², čija je procijenjena vrijednost 1.419,32m², što ukupno iznosi 103.658,27 KM, dok suvlasnički dio izvršenika Koroljević (Filip) Marka iznosi 17.276,37 KM.

 

Ukupna tržišna vrijednost nekretnina izvršenika Koroljević (Filip) Marka, koja je predmet prodaje u ovom postupku iznosi 17.276,37 KM.

 

II

 

Određuje se ročište za drugu prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem koje će se održati dana 06.07.2020. godine u 11.30 časova u zgradi ovog suda u sudnici broj 15.

 

III

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08.00 do 16.00 časova u Bijeloj, a na dan određen za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na navedenim nekretninama su upisani tereti, i to zakonska hipoteka u korist Brčko distrikta BiH u iznosu od 641,03 KM.

 

IV

 

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

V

 

Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne prodaju sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnine mogu prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 te vrijednosti.

 

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila učešće u iznosu od 1/10 procjenjene suvlasničkih vrijednosti nekretnina odnosno 1.727,63 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

VII

 

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli  i  internet stranici ovog suda a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

 

Zaključak dostaviti tražiocu izvršenja, izvršeniku, suvlasnicima i Pravobranilaštvu Brčko distrikta.

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                           SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                       Velibor Milićević   

pravni lijek.

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh