Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 22.06.2020. godine u predmetu 96 0 Ip 025419 19 Ip 3

21.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BIH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKT

Broj: 96 0 Ip 025419 19 Ip 3

Brčko, 20.05.2020.godine

 

 

Osnovni sud Brčko Distrikta  BiH, sudija Fuad Zlatić u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, zastupan po Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH,  protiv izvršenika Zejćirović d.o.o. Čelić,  radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od  74.790,01 KM, van ročišta dana 20.05.2020. godine,  donio je

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu Procjene direkcije za finansije Brčko distrikta BiH br. 14.1-04.3-3625/19-AV od 26.12.2019.godine tržišna vrijednost nekretnina izvršenika izgrađenih na parceli broj 746, upisanih u zk.ul.br. 1985 E k.o. Brčko 1 – poduložak broj 2535 u vrijednosti od 894,65 KM, nekretnine izgrađene na parceli broj 746, upisane u zk.ul.br. 1985 E k.o. Brčko 1 – poduložak broj 2533 u vrijednosti od 894,65 KM i nekretnine izgrađene na parceli broj 746, upisane u zk.ul.br. 1985 E k.o. Brčko 1 – poduložak broj 2538 u vrijednosti od 894,65 KM, sve ukupno u iznosu od 2.683,95 KM.

 

II

 

Odredjuje se ročište za prvu prodaju nekretnina izvršenika Zejćirović d.o.o. Čelić iz tačke I ovog zaključka usmenim javnim nadmetanjem koje će se održati dana  22.06.2020.godine u 10,45 sati  U ZGRADI OVOG SUDA u sudnici broj 6.

 

III

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brčkom, ul. Ive Andrića bb, a na dan određenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na navedenoj nepokretnosti nisu upisane stvane i lične služnosti, stvarni tereti, ima upisana zabilježba izvršenja po Rješenju Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj: 96 0 Ip 025419 19 Ip 3.

 

IV

 

Izvršeniku  se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

 

 

 

 

 

V

 

Predmetne nekretnine na prvom nadmetanju ne mogu se prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti.

 

Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne prodaju sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnine mogu prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 te vrijednosti. Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 268,40 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

Iznos predujma se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 338-370-22613522-54 otvoren kod Unicredit bank dd Mostar.

 

VII

 

Kupac je dužan položiti, u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem, u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja cijene, prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Iz položenog učešća (uloga) namiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika između cijene postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

 

VIII

 

Ovaj Zaključak o prodaji objaviće se na Oglasnoj tabli Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, a u sredstvima javnog informisanja o trošku tražioca izvršenja.

 

IX

 

Zaključak dostaviti  tražiocu izvršenja, izvršeniku,  na oglasnu tablu suda, IT službi.

 

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                          SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena                                                 Fuad Zlatić    

posebna žalba.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh