Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 124396 19 St

29.11.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

 

Broj: 96 0 St 124396 19 St

Brčko, 28.11.2019. godine

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH, sudija Dobrinka Milivojević, rješavajući po prijedlogu Gorice Matanović iz Brčkog, ul. Skendera Kulenovića broj 5, direktor PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE „ALLEGRO“ d.o.o. Brčko distrikt, ul. Klosterska broj 1, MBS: 1-93, JIB: 4600007270005, za otvaranje stečajnog postupka nad navedenim društvom, dana 28.11.2019. godine, donio je slijedeće:

 

R J E Š E N J E

 

I Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad subjektom upisa pod nazivom: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE „ALLEGRO“ d.o.o. Brčko distrikt, ul. Klosterska broj 1, MBS: 1-93, JIB: 4600007270005.

II           Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Enver Abadžić iz Brčkog, Bulevar mira br. 3.

III         Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah, po prijemu rješenja o imenovanju postupiti u smislu odredbe člana 61. i 63. Zakona o stečaju Brčko distrikta BiH i to:

              - obezbijediti imovinu stečajnog dužnika i brinuti se o istoj,

              - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,

              - ispitati da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka,

              - izvršiti procjenu da li se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti,

              - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, te druge radnje u cilju obezbjeđenja imovine stečajnog dužnika.

 

            Privremeni stečajni upravnik dužan je dostaviti izvještaj stečajnom sudiji u roku od 30 dana od dana imenovanja u kojem izvještaju će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno, da li postoje uslovi da se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti, te da položi račun o svom radu za period privremene uprave.

IV Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli i na Internet stranici  Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, te u "Službenom glasniku BiH"  i  "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

V Rješenje će se dostaviti Registru preduzeća i preduzetnika ovog suda radi upisa zabilježbe o pokretanju prethodnog postupka.

Obrazloženje

Gorica Matanović iz Brčkog, ul. Skendera Kulenovića broj 5,  kao predlagač podnjela je ovom sudu dana 05.07.2019. godine prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE „ALLEGRO“ d.o.o. Brčko distrikt, ul. Klosterska broj 1, MBS: 1-93, JIB: 4600007270005.

Stečajni sudija je, a nakon što je utvrdio da je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnešen od strane ovlaštenog predlagača pozvao istog da uredi prijedlog rješenjem od 15.07.2019. godine. Predlagač je sudu dostavio potrebnu dokumentaciju i po pozivu suda iz rješenja od 04.10.2019. godine dostavio dana 01.11.2019. godine dokaz o uplati predujma.

Obzirom da je uredan prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnio stečaji dužnik, kao ovlašteni predlagač, te da je iz dostavljene dokumentacije utvrđeno da postoji stečajni razlog, odnosno platežna nesposobnost stečajnog dužnika, to je sud donio odluku kao u dispozitivu rješenja, shodno odredbama člana 61. u vezi sa članom 58. i članom 6. stav 2. Zakona o stečaju Brčko distrikta BiH („Službeni Glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 16/19).

 

 

PRAVNA POUKA:                                                                        STEČAJNI SUDIJA

Protiv ovog rješenja povjerioci mogu

podnijeti žalbu Apelacionom sudu Brčko                                        Dobrinka Milivojević

distrikta BiH u roku od 8 dana od dana

objavljivanja rješenja.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh