Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 02.09.2019. godine u predmetu 96 0 I 61081 17 Kom 3

11.07.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BiH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKT BiH

Broj: 96 0 I 61081 17 Kom 3

Brčko, 09.07.2019. godine

 

 

Osnovni sud  Brčko distrikta BiH, sudija Velibor Milićević u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Brčko distrikt BIH zastupan po Sektoru za koordinaciju politika i opšte poslove, protiv izvršenika Gajić (Slavka) Vaje  iz Brčkog, ul. Potočari br.48E, radi  naplate duga u iznosu od 1.063,44 KM, na ročištu, dana 09.07.2019. godine, donio je

 

ZAKLJUČAK

 

I

 

 

 

Utvrđuje se na osnovu procjene Poreske uprave Brčko distrikta BiH od 23.11.2017. godine, tržišna vrijednost nekretnina u zk. ulošku br. 327 k.o. Potočari - privremeni registar, što u naravi predstavlja parcelu označenu kao  k.č. 699  u dijelu “Okućnica”  površine 687 m2, dvorište površine 500 m2, Njiva 5 klase površine 99 m2 , Stambena zgrada 1 površine 27 m2, Pomoćna zgrada 2 površine 61 m2, čija je procijenjena vrijednost 43.383,08 KM; k.č. 703  u dijelu “Okućnica”  površine 299 m2, dvorište površine 196 m2,, Stambena zgrada 1 površine 87 m2, Pomoćna zgrada 2 površine 16 m2, čija je procijenjena vrijednost 33.032,62 KM.

 

 

Ukupna tržišna vrijednost nekretnina izvršenika Gajić (Slavka) Vaje , koja je predmet prodaje u ovom postupku iznosi 76.415,7 KM.

 

II

 

 

Određuje se ročište za prvu prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem koje će se održati dana 02.09.2019. godine u 10:40 časova u zgradi ovog suda u sudnici broj 15.

 

III

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brčkom, a na dan određenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na navedenim nekretninama nisu upisana prava služnosti ili drugi stvarni tereti.

 

 

IV

 

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

V

 

Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne prodaju sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnine mogu prodati ispod 4/5 utvrdjene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 te vrijednosti.

 

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila učešće u iznosu od 1/10 procjenjene suvlasničkih vrijednosti nekretnina odnosno 7.641,57 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

 

VII

 

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli  i  internet stranici ovog suda a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

 

Zaključak dostaviti traziocu izvršenja, izvrseniku i Poreskoj upravi Brčko distrikta.

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                           SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                       Velibor Milićević   

pravni lijek.

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh