Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Druga prodaja nekretnina - 02.09.2019. godine u predmetu 96 0 Ip 062458 17 Kom 3

11.07.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BiH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKT BiH

Broj: 96 0 Ip 062458 17 Kom 3

Brčko, 09.07.2019. godine

 

 

Osnovni sud  Brčko distrikta BiH, sudija Velibor Milićević u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Brčko distrikt BIH zastupan po Sektoru za koordinaciju politika i opšte poslove, protiv izvršenika Trgovina “Sena” vl. Zlatarac (Hadže) Senade, iz Brčkog, 4. Juli V/5, radi  naplate duga u iznosu od 284,26 KM, na ročištu, dana 09.07.2019. godine, donio je

 

ZAKLJUČAK

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu procjene Poreske uprave Brčko distrikta BiH od 15.01.2018. godine, tržišna vrijednost nekretnina u zk. ulošku br. 918 k.o. Brčko 3 - privremeni registar, što u naravi predstavlja parcele označene kao  k.č. 1467 u dijelu “Okućnica” površine 1188 m2, dvorište 1 površine 500 m2, njiva V klase površine 573 m2, stambena zgrada s potkrovljem površine 115 m2, čija je procjenjena vrijednost iznosi 84.243,85 KM, dok suvlasnička vrijednost od 1/4 nekretnina izvršenika Zlatarac Senade, koja je predmet prodaje u ovom postupku, iznosi 21.060,96 KM.

 

 

II

 

 

Određuje se ročište za drugu prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem koje će se održati dana 02.09.2019. godine u 10:30 časova u zgradi ovog suda u sudnici broj 15.

 

III

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brčkom, a na dan određenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na navedenim nekretninama nisu upisana prava služnosti ili drugi stvarni tereti.

 

 

IV

 

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

V

 

Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne prodaju sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnine mogu prodati ispod 4/5 utvrdjene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 te vrijednosti.

 

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila učešće u iznosu od 1/10 procjenjene suvlasničkih vrijednosti nekretnina odnosno 2.106.09 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

 

VII

 

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli  i  internet stranici ovog suda a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

 

Zaključak dostaviti traziocu izvršenja, izvrseniku, suvlanicima i Poreskoj upravi Brčko distrikta.

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                           SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                       Velibor Milićević   

pravni lijek.

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh