Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Treća prodaja nekretnina - 25.09.2019. godine u predmetu 96 0 I 114402 06 Kom

11.07.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

Broj: 96 0 I 114402 06 Kom

Brčko, 04.07.2019. godine

 

 

Osnovni sud Brčko distrikt BiH, po sudiji Perić Mari, u predmetu po prijedlogu tražioca izvršenja Brčko distrikt BiH, zastupan po Sektoru za kooridinaciju politika i opšte poslove Vlade Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika Crnogorčević Seada, sina Salke iz Brčkog, ul. Dejtonska br. 66, radi duga u iznosu od 4.880,20 KM, van ročišta dana 04.07.2019. godine, donio je sljedeći:

 

Z A K L J U Č A K

 

I

Utvrđuje se na osnovu procjene tržišne vrijednosti nekretnina iz fiskalnog registra Porezne uprave Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH broj: 14.1-04.3-422/17 A.A od 23.03.2017. godine, da tržišna vrijednost nekretnina izvršenika koje čine:

 

  1. k.č. br. 949 u dijelu “Okućnia” dvorište površine 500 m2, u dijelu “Okućnica” njiva 5 klase površine 16 m2, u dijelu “Okućnica” stambena zgrada površine 83 m2, sve upisano u zk. ul. br. 1133 k.o. Brčko 4 – privremeni registar, iznosi 158.239,91, dok  tržišna vrijednost 1/2 prava građenja i prava suvlasništva na objektima izvršenika Crnogorčević Seada, koji su predmet prodaje u ovom postupku, iznosi 79.120,00 KM.

 

II

Određuje se ročište za novu treću prodaju koje će se održati dana 25.09.2019. godine u 13:30 sati u zgradi ovog suda, sudnica broj 16.

 

III

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Brčkom, a na dan određen za prodaju, najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

IV

Izvršeniku Crnogorčević Seadu zabranjuje se otuđenje imovine pobliže označene kao u tački I ovog zaključka, uz odgovarajuće krivično pravne posljedice postupanja suprotno ovoj zabrani.

 

 

 

V

Sud će na prijedlog jedne od stranaka, koji mora biti podnesen najkasnije 8 dana prije ročišta za prodaju, na ročištu za prodaju, zaključkom ponovno utvrditi vrijednost imovine navedene u tački I ovog zaključka, ako stranka učini vjerovatnim da se ta vrijednost izmijenila više od 1/3 od dana prethodnog utvrđenja vrijednosti, a računajući od dana podnošenja prijedloga.

 

VI

U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položile učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 7.912,00 KM i to na odgovarajući jedinstven račun Brčko distrikta BiH, uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan prethodno položiti odnosno uplatiti učešće.

 

VII

Na trećem ročištu za javno nadmetanje nekretnine iz tačke I ovog zaključka, mogu se prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti, ali ne ispod ½ te vrijednosti.

 

VIII

Kupac je dužan položiti u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem u roku od 8 dana od dana prodaje, bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja iznosa cijene, imovina navedena u tački I ovog zaključka predat će se kupcu.

 

IX

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Iz položenog učešća namiriće se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

 

X

Ovaj zaključak o prodaji će se objaviti na oglasnoj tabli suda i web stranici, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima javnog informiranja.

                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                               SUDIJA                                                                                                                                               Perić Mara   

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena posebna žalba.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh