Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Treća prodaja nekretnina - 18.09.2019. godine u predmetu 96 0 Ip 060351 16 Kom 2

28.06.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BIH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA

Broj:    96 0 Ip 060351 16 Kom 2 

Brčko, 27.06.2019. godine.

 

 

              Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Perić Mari, u pravnoj stvari tražioca izvršenja  Brčko distrikta BiH, zastupan po Sektoru za koordinaciju politika i opšte poslove Vlade Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika Queen kafe bar, vl. Ristić Darko, Konačko brdo-Zanatski Centar, Brčko, radi naplate duga u iznosu od 784,12 KM,  van ročišta dana 27.06.2019. godine, donio je slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

I

 

            Utvrđuje se na osnovu procjene tržišne vrijednosti nekretnina iz fiskalnog registra Poreske uprave Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH broj: 14.1-04.3-635/16-A.A. od 19.04.2016. godine, da tržišna vrijednost nekretnina izvršenika koje čine nekretnine označene kao:

 

  • k.č. 626/27 u ukupnoj površini od 499 m2 koja se sastoji od:
  • dvorište u površini od 420 m2  i stambena zgrada broj 1 u površini od 79 m2

 

upisana u z.k. uložak broj 254 k.o. Potočari

 

ukupno iznosi 143.855,88 KM

 

  II

 

            Određuje se ročište za treću  prodaju  koje će se održati dana  18.09.2019. godine u 13:30 sati, u zgradi ovog Suda, sudnica broj 16.

 

                                                                         III

 

            Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Brčkom, a na dan određen za prodaju, najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

            Na navedenim nekretninama upisano je pravo vlasništva u korist izvršenika Ristić Darka.

 

IV

 

            Izvršeniku Queen kafe bar, vl. Ristić Darko, zabranjuje se otuđenje imovine pobliže označene kao u tački I ovog zaključka, uz odgovarajuće krivično pravne posljedice postupanja suprotno ovoj zabrani.

 

V

 

            Sud će na prijedlog jedne od stranaka, koji mora biti podnesen najkasnije 8 dana prije ročišta za prodaju, na ročištu za prodaju, zaključkom ponovno utvrditi vrijednost imovine navedene u tački I ovog zaključka, ako stranka učini vjerovatnim da se ta vrijednost izmijenila više od 1/3 od dana prethodnog utvrđenja vrijednosti, a računajući od dana podnošenja prijedloga.

 

VI

 

            U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila predujam (učešće) koje iznosi 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 14.385,58 KM i to na odgovarajući jedinstven račun Brčko distrikta BiH, uz napomenu da tražilac  izvršenja nije dužan prethodno položiti odnosno uplatiti predujam (učešće).

 

VII

 

            Na trećem ročištu za javno nadmetanje nekretnina iz tačke I ovog zaključka,  može se prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti, ali ne i ispod 1/2 te vrijednosti.

 

VIII

 

            Kupac je dužan položiti u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem u roku od 8 dana od dana prodaje, bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja iznosa cijene, imovina navedena u tački I ovog zaključka predat će se kupcu.

 

IX

 

            Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

            Iz položenog učešća (pologa) namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na prethodnoj i novoj prodaji.

 

X

 

            Ovaj zaključak o prodaji ima se objaviti na oglasnoj tabli Suda i putem WEB stranice, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima javnog informiranja.

 

 

 

                                                                                                         SUDIJA

                                                                                                  

                                                                                                           Perić Mara

                                                                                                  

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog zaključka nije

dozvoljena posebna žalba.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh