Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 26.06.2019. godine u predmetu 96 0 I 117757 18 I

23.05.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH
Broj: 96 0 I 117757 18 I
Brčko, 22.05.2019. godine
       

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Mulahalilović Emini, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Brčko distrikt BiH, zastupan po Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika Stanišić Đuke kćerke Dušana iz Brčkog, Gredice bb,  radi naplate javnih prihoda u iznosu od 8.200,63 KM,  van ročišta, dana 22.05.2019. godine, donio je slijedeći:

Z A K L J U Č A K

I

    Utvrđuje se na temelju procjene tržišne vrijednosti nekretnina sačinjene od strane Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH od 18.01.2019. godine, da tržišna vrijednost nekretnina izvršenika koje čine nekretnine označene kao:


-    k.č. broj 518/1 „Utrina“ šuma 4. klase, površine 4000 m2 iznosi 13.417,35 KM,
-    k.č. broj 518/2 „Utrina“  šuma 4. klase, površine 3175 m2 iznosi 11.748,18 KM,
-    k.č. broj 518/3 „Utrina“  šuma 4. klase, površine 2235 m2 iznosi 8.471,60 KM,
-    k.č. broj 518/4 „Utrina“  šuma 4. klase, površine 4000 m2 iznosi 13.417,35 KM,
-    k.č. broj 531/1  „Utrina“ njiva 5. i 6. klase, površine 20889 m2 iznosi 29.153,17 KM,
-    k.č. broj 531/2 „Utrina“  njiva 5. i 6. klase, površine 5178 m2 iznosi 12.833,94 KM,
-    k.č. broj 531/3 „Utrina“  njiva 5. i 6. klase, površine 5000 m2 iznosi 12.578,31 KM,
sve upisane  u zk. ul. broj 264 k.o. Sandići, suvlasništvo izvršenika Stanišić Đuke sa dijelom od 1/6

što ukupno iznose 16.936,65 KM

II

    Određuje se ročište za prvu prodaju  koje će se održati dana  26.06.2019. godine sa početkom u 10:30 sati, u zgradi ovog suda, sudnica broj 13.


III

U skladu  s odredbom  člana 103  stav 2 Zakona o izvršnom postupku  konačna vrijednost nekretnina  iz stava  I ovog zaključka, može se utvrditi i na ročištu za prodaju.

IV

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Brčkom, a na dan određen za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

Na nekretninama iz zk. izvoda broj 264 k.o. Sandići uknjižena je zakonska hipoteka na 1/6 dijela nekretnina Đuke Stanišić radi osiguranja naplate duga po osnovu neplaćenih indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi u iznosu od 12.852,08 KM koji će se uvećati za iznos kamate po stopi od 0,06% dnevno do naplate duga u korist Uprave za indirektno oporezivanje  Bosne i Hercegovine.

V

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje nekretnine navedene u stavu I ovog zaključka uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

VI

Ako na prvo ročište ne dođe nijedan ponuđač, smatrat će se prodaja neuspjelom, a sud će zakazati drugo ročište u roku od trideset (30) dana.

Bez pristanka osoba koje se u izvršnom postupku po redu prvenstva namiruju prije tražioca izvršenja, nekretnina se na javnom nadmetanju ne može prodati po cijeni koja ne pokriva ni djelimično iznos potraživanja tražioca izvršenja.

Na prvom ročištu za javno nadmetanje ne može se nekretnina prodati, ispod polovine (1/2)  utvrđene vrijednosti.

VII

Ako se nekretnina ne proda na prvom ročištu, sud će zakazati drugo ročište u roku od trideset (30) dana.

Sud će zakazati ročište u istom roku i u slučaju da tri ponuđača sa najvišom ponudom na prvom ročištu nisu uplatila prodajnu cijenu shodno odrebi člana 113 stav 3  Zakona o izvršnom postupku.

VIII

Na drugom ročištu za javno nadmetanje nekretnina ne može biti prodata za manje od jedne trećine  (1/3) vrijednosti, utvrđene zaključkom o prodaji. Početna ponuda na drugom ročištu ne može biti manja od jedne trećine od utvrđene vrijednosti.

IX

Stranke i osobe koje  se namiruju u postupku mogu se sporazumjeti, izjavom datom na zapisnik,  da se nekretnina može prodati nadmetanjem i za cijenu nižu od one iz  člana 110 Zakona o izvršnom postupku, stavovi 1, 2 i 4.

X

Ako su se stranke prije pokretanja izvršnog postupka u sporazumu zaključenom pred sudom, saglasile da se nekretnina  radi naplate potraživanja tražioca  izvršenja utvrđene tim sporazumom može prodati i za cijenu nižu od one iz  člana 110 Zakona o izvršnom postupku  stavovi 1, 2 i 4, nekretnina se već na prvom ročištu za prodaju može prodati po toj cijeni, ako u postupku ne sudjeluju  druge  osobe koje se u njemu namiruju, a svoje su pravo upisale u zemljišnu knjigu prije nego što je u tu knjigu upisano pravo tražioca  izvršenja kojim je osigurana naplata njegovog potraživanja.

Najniža cijena po kojoj se nekretnina može prodati u tom slučaju ne može biti ispod jedne trećine   (1/3) utvrđene vrijednosti.

XI

Sud će obustaviti izvršenje ako se nekretnina nije mogla prodati ni na drugom ročištu.

XII

U javnom nadmetanju kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje  su prethodno položile predujam (učešće)  u iznosu od 1/10 utvrđene vrijednosti nekretnine odnosno 1.693,665 KM  uz napomenu da tražilac izvršenja na čiji prijedlog je određeno izvršenje i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine  nisu dužni  položiti predujam, ako njihova potraživanja dostižu iznos predujma i ako bi se, s obzirom na njihov prvenstveni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cijene.

Iznos predujma se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 338-370-22613522-54 otvoren kod Unicredit bank dd Mostar.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, izuzev za tri najbolja ponuđača, vratit će se predujam odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

XIII

Kupac je dužan položiti cijenu u roku  od trideset (30) dana od dana prodaje, bez obzira na to da li se cijena isplaćuje odjednom ili u ratama.

Kupac snosi troškove poreza i taksi u vezi sa prodajom.

Sud će odrediti da će se nekretnina  dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci, koji su ponudili veću cijenu, ne polože cijenu u roku koji će im za to biti određen.

XIV

Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeni predujam polaganjem cijene sudu u roku od trideset  (30) dana od dana objavljivanja zaključka  iz člana 111 stava 6 Zakona o izvršnom postupku  na oglasnoj ploči Osnovnog suda.

Ukoliko ponuđač s najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, sud će zaključkom  proglasiti prodaju tom ponuđaču nevažećom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da,  u roku od trideset (30) dana od dana prijema tog zaključka, sudu uplati prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne uplati cijenu u predviđenom roku, sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača.

U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud može oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati novo ročište koje treba da se održi u skladu sa  odredbama članova od 105 do 111 Zakona o izvršnom postupku.

XV

Iz položenog predujma prvog ponuđača kojem je prodata imovina i koji u predviđenom roku ne uplati prodajnu cijenu pokrivaju se troškovi neuspjelog ročišta.

Ako se ovi troškovi ne mogu namiriti u cijelosti iz iznosa predujma koje je položio prvi ponuđač, razlika se namiruje iz predujma drugog ponuđača ako i ovaj odustane od kupovine nekretnine. Ova pravila se shodno primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača.

XVI

Troškovi održavanja narednog ročišta pokrivaju se razmjerno iz predujma ponuđača kojima  je nekretnina prodana, a koji prodajnu cijenu nisu uplatili u određenom roku.

Preostali iznos predujma neće se vratiti ponuđačima koji su odustali od kupovine, već postaje imovina budžeta iz kojeg se vrši finansiranje suda.

XVII

Kada je sudu uplaćena ukupna cijena imovine, položen predujam preostalih ponuđača vraća se u roku od tri (3) dana nakon uplate cijene sudu.

Ako je tražilac izvršenja kupac, a ne postoje druge osobe čija se potraživanja namiruju iz prodajne cijene prije njega, nije obavezan položiti cijenu sudu do visine svog potraživanja.XVIII

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj ploči ovog suda i web stranici ovog suda, a stranke su ovlaštene zaključak o svom trošku objaviti i u drugim sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem u prodaji nekretnina.

Zaključak dostaviti strankama, Rajku Zimonjić, Lazaru Zimonjić i Dušanu Zimonjić,  Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH.


              
POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                                     SUDIJA
Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                                      Emina Mulahalilović
pravni lijek.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh