Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Druga prodaja nekretnina - 10.06.2019. godine u predmetu 96 0 I 096048 16 I

13.05.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
BRČKO DISTRIKT BIH
OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKT
Broj: 96 0 I 096048 16 I
Brčko, 06.05.2019.godine


Osnovni sud Brčko Distrikta  BiH, sudija Fuad Zlatić u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Addiko Bank a.d. Banja Luka ranije Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka,ul.Aleja Svetog Save br.13, zastupana po  punomoćniku Vesni Stevanović, advokatu iz Bijeljine, protiv izvršenika Fatima Hadžić (rođ.Vilić), iz Brčkog, 4. Juli III br.3, radi duga u iznosu od 29.052,80 KM, van ročišta dana 06.05.2019. godine,  donio je

Z A K L J U Č A K

I

Utvrđuje se na osnovu procjene Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH od 26.09.2018.godine, tržišna vrijednost nekretnina vlasništvo izvršenika Hadžić Fatime   iz Brčkog sa dijelom 1/1, upisanih u zk. ul.br. 749 k.o. Brčko 3,  broj zemljišta (parcele) 1873, što u naravi predstavlja OKUĆNICA površine 669 m2, Prizemna stambena zgrada sa potkrovljem 1 površine 81 m2, Pomoćna zgrada 3 površine 10 m2, Pomoćna zgrada-garaža 2 18 m2, dvorište površine 500 m2, Njiva 5.klase površine 60 m2, (Pom.zgr.gar.br.2 i pom.zgr.br.3-bez građ.dok.), u iznosu od  128.092,95 KM.

II

    Sud će, na prijedlog jedne od stranaka, koji mora biti podnesen  najkasnije 8 dana prije ročišta  za prodaju, na ročištu za prodaju, zaključkom ponovo utvrditi vrijednost imovine, navedene u tački I ovog Zaključka, ako stranka učini vjerovatnim da se ta vrijednost izmijenila više od jedne trećine od dana prethodnog utvrđenja vrijednosti od dana podnošenja prijedloga.

III

    Određuje se ročište za drugu  prodaju  nekretnina izvršenika Hadžić Fatime iz tačke I ovog zaključka, koje će se održati dana 10.06.2019.godine u 11,00 sati u zgradi OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH u sudnici broj: 6.

IV

    Predmetne nekretnine mogu se pogledati na licu mjesta u Brčkom,naselje IV JULA III/3, svakog radnog dana  u vremenu od 08,00 do 16,00 sati, a na dan zakazane prodaje, najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.
     Na navedenoj nepokretnosti nisu upisane stvane i lične služnosti, od stvarnih tereta ima upisano založno pravo na nekretninama radi osiguranja novčanog potraživanja u iznosu od 30.000,00 KM u korist Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka  i   zabilježba izvršenja po Rješenju Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj: 96 0 I 096048 16 I.

V

Na drugom ročištu za javno nadmetanje, nepokretnost ne može biti prodata za manje od jedne trećine vrijednosti, utvrđene zaključkom o prodaji. Početna ponuda na drugom ročištu ne može biti manja od jedne trećine od utvrđene vrijednosti.
    Sud će obustaviti izvršenje ako se nepokretnost nije mogla prodati ni na drugom ročištu.

VI

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 12.809,30 KM .
Iznos jemstva se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 338-370-22613522-54 otvoren kod Unicredit bank dd Mostar.
Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratiće se jemstvo odmah nakon zaključenja javnog nademtanja.

VII

Kupac je dužan položiti cijenu u roku  od trideset (30) dana od dana prodaje, bez obzira na to da li se cijena isplaćuje odjednom ili u ratama.
Kupac snosi troškove poreza i taksi u vezi sa prodajom.
Sud će odrediti da će se nepokretnost dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci, koji su ponudili veću cijenu, ne polože cijenu u roku koji će im za to biti određen.

VIII

Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno jemstvo polaganjem cijene sudu u roku od trideset  (30) dana od dana objavljivanja zaključka iz člana 111. stava (6) ZIP-a,  na oglasnoj tabli Osnovnog suda.
Ukoliko ponuđač s najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, sud će, zaključkom, proglasiti prodaju tom ponuđaču nevažećom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da, u roku od trideset (30) dana od dana prijema tog zaključka, sudu uplati prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne uplati cijenu u predviđenom roku, sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača.U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud može oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati novo ročište koje treba da se održi u skladu s odredbama članova od 105. do 111. ZIP-a.
Iz položenog jemstva prvog ponuđača kojem je prodata imovina i koji u predviđenom roku ne uplati prodajnu cijenu pokrivaju se troškovi neuspjelog ročišta. Ako se ovi troškovi ne mogu namiriti u cijelosti iz iznosa jemstva koje je položio prvi ponuđač, razlika se namiruje iz jemstva drugog ponuđača ako i ovaj odustane od kupovine nepokretnosti. Ova pravila se shodno primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača.
Troškovi održavanja narednog ročišta pokrivaju se srazmjerno iz jemstva ponuđača kojima  je nepokretnost prodata, a koji prodajnu cijenu nisu uplatili u određenom roku.
Preostali iznos jemstva neće se vratiti ponuđačima koji su odustali od kupovine, već postaje imovina budžeta iz kojeg se vrši finansiranje suda.
Kada je sudu uplaćena ukupna cijena imovine, položeno jemstvo preostalih ponuđača vraća se u roku od tri (3) dana nakon uplate cijene sudu.

IX

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijeste lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

X

    Zaključak dostaviti punomoćniku tražioca izvršenja, izvršeniku, na oglasnu tabu Suda, IT službi radi postavljanja na web stranicu Suda, Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH.

              

              
POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                                             SUDIJA
Protiv ovog zaključka nije dozvoljena                                                                  Fuad Zlatić     
posebna žalba.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh