Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Druga prodaja nekretnina - 01.07.2019. godine u predmetu 96 0 I 114265 19 Kom 2

13.05.2019.

BRČKO DISTRIKT BIH
OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH
Broj: 96 0 I 114265 19 Kom 2
Brčko, 06.05.2019.godine


    Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sudija Fuad Zlatić  u pravnoj stvari tražitelja izvršenja Brčko distritka Bosne i Hercegovine, zastupan po Pravobraniteljstvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, protiv izvršenika Pajić Živke, zakonskog zastupnika mldb. Pajić Ognjena iz Brčkog, ul. M. Držića broj 9, radi  duga u iznosu od 150,00 KM izvan ročišta, dana 06.05.2019. godine donio je sljedeći

Z A K L J U Č A K

I

Utvrđuje se na osnovu procjene Poreske uprave Brčko distrikta BiH broj:14.1.-04.3-142/19-JM od 04.02.2019.godine, tržišna vrijednost nekretnina, vlasništvo izvršenika Pajić Živka udio  1/1,  upisanim u  z.k. ul.br.1342 k.o. Brezovo polje,broj parcele (zemljišta) 492/63 Gnjidavica,njiva 6. klase površine 1.005 m2, u iznosu od 42.287,04 KM.
                                              
II

Odredjuje se ročište za drugu prodaju nekretnina vlasništvo izvršenika Pajić Živke  iz Brčkog, iz tačke I ovog zaključka, usmenim javnim nadmetanjem koje će se održati dana  01.07.2019.godine u 10,30 sati  U ZGRADI OVOG SUDA U SUDNICI BROJ 6.

III

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brezovo polje bb, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

Na navedenim nekretninama nisu upisana prava služnosti ili drugi stvarni tereti.

IV

Izvršeniku  se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

V

Predmetne nekretnine iz ovog zaključka na ročištu za drugu prodaju ne mogu se prodati ispod ½  procjenjene vrijednosti.

Stranke se mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke

 
VI

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine u iznosu od 4.228,70 KM, uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.


 Iznos predujma se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 338-370-22613522-54 otvoren kod Unicredit bank dd Mostar.

VII

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

Zaključak dostaviti tražiocu izvršenja, izvršeniku, na oglasnu tablu ovog suda i IT službi radi objave na web stranici.
              
POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                                       SUDIJA
Protiv ovog zaključka nije dozvoljena                                 
posebna žalba.                                                                                                  Fuad Zlatić


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh