Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Druga prodaja nekretnina - 12.06.2019. godine u predmetu 96 0 I 078404 18 I 2

10.05.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH
Broj:  96 0 I 078404 18 I 2
Brčko, 08.05.2019. godine


     Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Mulahalilović Emini, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Mikrokreditna fondacija „LOK“ Sarajevo, zastupana po direktoru Čardaklija-Bašić Elmi, protiv izvšenika Kombić Ferida sina Fikreta iz Gornjeg Rahića bb, Brčko distrikt BiH,  radi naplate duga u iznosu od 14.036,85 KM,  van ročišta, dana 08.05.2019. godine, donio je slijedeći:

Z A K L J U Č A K

I

    Utvrđuje se na temelju procjene tržišne vrijednosti nekretnina sačinjene od strane vještaka građevinske struke Rizvanović Adnane iz Brčkog od 04.02.2019. godine, da tržišna vrijednost nekretnina izvršenika koje čine nekretnine upisane u :

-    zk. ul. broj 2526 „E“ k.o. Dubrave na 11/1000 dijela prava građenja, broj poduloška 2540 k.o. Dubrave, označene kao k.č. 379/1 PG – E 14 E, ekonomsko dvorište i poslovni objekat broj VI, poslovni prostor površine 17 m2, vlasništvo izvršenika Kombić Ferida sa 1/1,

iznose 12.731,78 KM

II

    Određuje se ročište za drugu  prodaju nekretnina koje će se održati dana  12.06.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u zgradi ovog suda, sudnica broj 13.

III

U skladu  s odredbom  člana 103  stav 2 Zakona o izvršnom postupku  konačna vrijednost nekretnine  iz stava  I ovog zaključka, može se utvrditi i na ročištu za prodaju.

IV

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Dubravama, a na dan određen za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

Na nekretninama iz zk. izvoda broj 2526 „E“ k.o. Dubrave, poduložak 2540 k.o. Dubrave je upisano založno pravo i to na osnovu Ugovora o zalogu nepokretnosti (hipoteci) broj 16-33-9-4316/05 od 22.02.2005. godine Ov. Br. 75/2005-II od 25.02.2005 i saglasnosti Hypo Alpe-Adria-Bank br. 014-6813/04 od 07.06.2004. godine u korist Hypo Alpe-Adria-Bank a.d Banja Luka.

V

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje nekretnine navedene u stavu I ovog zaključka uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

VI

Na drugom ročištu za javno nadmetanje nekretnina ne može biti prodata za manje od jedne trećine  (1/3) vrijednosti, utvrđene zaključkom o prodaji. Početna ponuda na drugom ročištu ne može biti manja od jedne trećine te vrijednosti.

VII

Stranke i osobe koje  se namiruju u postupku mogu se sporazumjeti, izjavom datom na zapisnik,  da se nekretnina može prodati nadmetanjem i za cijenu nižu od one iz  člana 110 Zakona o izvršnom postupku, stavovi 1, 2 i 4.

VII

Ako su se stranke prije pokretanja izvršnog postupka u sporazumu zaključenom  pred sudom, saglasile da se nekretnina radi naplate potraživanja tražioca  izvršenja utvrđene tim sporazumom može prodati i za cijenu nižu od one iz  člana 110 Zakona o izvršnom postupku  stavovi 1,2 i 4, nekretnina se već na prvom ročištu za prodaju može prodati po toj cijeni, ako u postupku ne sudjeluju  druge  osobe koje se u njemu namiruju, a svoje su pravo upisale u zemljišnu knjigu prije nego što je u tu knjigu upisano pravo tražioca  izvršenja kojim je osigurana naplata njegovog potraživanja.

Najniža cijena po kojoj se nekretnina može prodati u tom slučaju ne može biti ispod jedne trećine   (1/3) utvrđene vrijednosti.

IX

Sud će obustaviti izvršenje ako se nekretnina nije mogla prodati ni na drugom ročištu.

X

U javnom nadmetanju kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje  su prethodno položile predujam (učešće) u iznosu od 1/10 utvrđene vrijednosti nekretnine odnosno 1.273,178 KM  uz napomenu da tražilac izvršenja na čiji prijedlog je određeno izvršenje i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine  nisu dužni  položiti predujam, ako njihova potraživanja dostižu iznos predujma i ako bi se, s obzirom na njihov prvenstveni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cijene.

Iznos predujma se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 338-370-22613522-54 otvoren kod Unicredit bank dd Mostar.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, izuzev za tri najbolja ponuđača, vratit će se predujam odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

XI

Kupac je dužan položiti cijenu u roku  od trideset (30) dana od dana prodaje, bez obzira na to da li se cijena isplaćuje odjednom ili u ratama.

Kupac snosi troškove poreza i taksi u vezi sa prodajom.

Sud će odrediti da će se nekretnina  dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci, koji su ponudili veću cijenu, ne polože cijenu u roku koji će im za to biti određen.

XII

Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeni predujam polaganjem cijene sudu u roku od trideset  (30) dana od dana objavljivanja zaključka  iz člana 111 stava 6 Zakona o izvršnom postupku  na oglasnoj ploči Osnovnog suda.

XIII

Kada je sudu uplaćena ukupna cijena imovine, položeni predujam preostalih ponuđača vraća se u roku od tri (3) dana nakon uplate cijene sudu.

Ako je tražilac izvršenja kupac, a ne postoje druge osobe čija se potraživanja namiruju iz prodajne cijene prije njega, nije obvezan položiti cijenu sudu do visine svog potraživanja.

XIV

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj ploči ovog suda i web stranici ovog suda,  a stranke su ovlaštene zaključak o svom trošku objaviti i u drugim sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem u prodaji nekretnina.  

Zaključak dostaviti tražiocu izvršenja, izvršeniku, Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH i Addiko banci a.d. Banja Luka.              
POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                                             SUDIJA
Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                                            Emina Mulahalilović
pravni lijek.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh