Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Treća prodaja nekretnina - 06.03.2019. godine u predmetu 96 0 Ip 060351 16 Kom 2

05.02.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
BRČKO DISTRIKT BIH
OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA
Broj:   96 0 Ip 060351 16 Kom 2 
Brčko, 01.02.2019. godine.


              Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Perić Mari, u pravnoj stvari tražioca izvršenja  Brčko distrikta BiH, zastupan po Sektoru za koordinaciju politika i opšte poslove Vlade Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika Queen kafe bar, vl. Ristić Darko, Konačko brdo-Zanatski Centar, Brčko, radi naplate duga u iznosu od 784,12 KM,  van ročišta dana 01.02.2019. godine, donio je slijedeći:

Z A K L J U Č A K

I

    Utvrđuje se na osnovu procjene tržišne vrijednosti nekretnina iz fiskalnog registra Poreske uprave Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH broj: 14.1-04.3-635/16-A.A . od 19.04.2016. godine, da tržišna vrijednost nekretnina izvršenika koje čine nekretnine označene kao:

•    k.č. 626/27 u ukupnoj površini od 499 m2  koja se sastoji od:
•    dvorište u površini od 420 m2  i stambena zgrada broj 1 u površini od 79 m2

upisana u z.k. uložak broj 254 k.o. Potočari

ukupno iznosi 143.855,88 KM

  II

    Određuje se ročište za treću  prodaju  koje će se održati dana  06.03.2019. godine u 11:00 sati, u zgradi ovog Suda, sudnica broj 16.

III

    Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Brčkom, a na dan određen za prodaju, najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

    Na navedenim nekretninama upisano je pravo vlasništva u korist izvršenika Ristić Darka.

IV

    Izvršeniku Queen kafe bar, vl. Ristić Darko, zabranjuje se otuđenje imovine pobliže označene kao u tački I ovog zaključka, uz odgovarajuće krivično pravne posljedice postupanja suprotno ovoj zabrani.

V

    Sud će na prijedlog jedne od stranaka, koji mora biti podnesen najkasnije 8 dana prije ročišta za prodaju, na ročištu za prodaju, zaključkom ponovno utvrditi vrijednost imovine navedene u tački I ovog zaključka, ako stranka učini vjerovatnim da se ta vrijednost izmijenila više od 1/3 od dana prethodnog utvrđenja vrijednosti, a računajući od dana podnošenja prijedloga.

VI

    U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila predujam (učešće) koje iznosi 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 14.385,58 KM i to na odgovarajući jedinstven račun Brčko distrikta BiH, uz napomenu da tražilac  izvršenja nije dužan prethodno položiti odnosno uplatiti predujam (učešće).

VII

    Na trećem ročištu za javno nadmetanje nekretnina iz tačke I ovog zaključka,  može se prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti, ali ne i ispod 1/2 te vrijednosti.

VIII

    Kupac je dužan položiti u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem u roku od 8 dana od dana prodaje, bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja iznosa cijene, imovina navedena u tački I ovog zaključka predat će se kupcu.

IX

    Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

    Iz položenog učešća (pologa) namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na prethodnoj i novoj prodaji.

X

    Ovaj zaključak o prodaji ima se objaviti na oglasnoj tabli Suda i putem WEB stranice, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima javnog informiranja.SUDIJA         
    
 Perić Mara       
     

PRAVNA POUKA:
Protiv ovog zaključka nije
dozvoljena posebna žalba.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh