Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Treća prodaja nekretnina - 20.05.2021. godine u predmetu 96 0 I 60693 17 Kom 2

07.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

Broj: 96 0 I 60693 17 Kom 2

Brčko, 30.03.2021. godine

 

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH, po sudiji Perić Mari u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Brčko distrikt BIH zastupan po Sektoru za koordinaciju politika i opšte poslove, protiv izvršenika Krasnić Muharema iz Brčkog, ul. I. Č. Čole 14, zastupan po punomoćniku Ristić Slavici, adokvatu iz Brčkog, radi naplate duga, v. sp. 612,50 KM, van  ročišta, dana 30.03.2021. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu procjene Poreske uprave Brčko distrikta BiH od 16.01.2018. godine, tržišna vrijednost nekretnina u zk. ulošku br. 933 k.o. Brčko 4 – privremeni registar, što u naravi predstavlja parcelu označenu kao k.č. 2096 u dijelu “Okućnica” dvorište površine 111 m2, “Okućnica” stambena zgrada (bez gr. dok.) površine 67 m2, “Okućnica” pomoćna zgrada (bez gr. dok.) površine 19 m2, čija je procjenjena vrijednost iznosi 46.571,41 KM.

 

II

 

 

ODREĐUJE SE ROČIŠTE ZA TREĆU PRODAJU NEKRETNINA usmenim javnim nadmetanjem koje će se održati dana 20.05.2021. godine u 08:30 časova u zgradi ovog suda u sudnici broj 16.

 

III

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08:00 do 16:00 časova u Brčkom, a na dan određenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na navedenim nekretninama nisu upisana prava služnosti ili drugi stvarni tereti.

 

 

IV

 

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

 

 

 

V

 

Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne prodaju sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnine mogu prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 te vrijednosti.

 

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

Stranke se mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila učešće u iznosu od 1/10 procjenjene suvlasničkih vrijednosti nekretnina, odnosno 4.657,14 KM, uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti, odnosno platiti učešće.

 

 

VII

 

Kupac je dužan položiti cijenu za javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli i internet stranici ovog suda, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

 

 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:                                                                           SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                                               Perić Mara

pravni lijek.

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh