Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 10.05.2021. godine u predmetu 96 0 I 130984 20 I

31.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BIH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKT

Broj:    96 0 I 130984 20 I

Brčko, 29.03.2021. godine

 

 

            Osnovni sud Brčko distrikta BiH, po sudiji Zlatić Fuadu, u pravnoj stvari Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, zastupan po Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika Milenko (Vojin) Lukić, iz Brčkog, ul. Milutina Bojića br. 5, radi novčanog potraživanja u iznosu od 667,67 KM,  na ročištu, dana 29.03.2021. godine, donio je

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

            Utvrđuje se na osnovu procjene Direkcije za finansije broj: 14.1-04.3-104/21-AV od  20.01.2021. godine vrijednost nekretnina upisanih u zk.ul.br.867 k.o. Brčko 2,  suvlasništvo izvršenika Milenko Lukić sa dijelom 1/2, broj zemljišta (parcele) 1057,  OKUĆNICA 416 m2, Dvorište površine 350 m2, Stambena zgrada 1 površine 66 m2 u ukupnom iznosu od 92.867,08 KM, od čega se vrijednost udjela izvršenika Lukić Milenko u navedenim nekretninama utvrđuje u visini od 46.433,54 KM.

 

II

 

            Određuje se ročište za prvu  prodaju udijela izvršenika  koje će se održati dana 10.05.2021.godine u 11,10 sati u zgradi OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH u sudnici broj: 6

 

III

 

U skladu  s odredbom  člana 103  stav 2 Zakona o izvršnom postupku  konačna vrijednost nekretnina  iz stava  I ovog zaključka, može se utvrditi i na ročištu za prodaju.

 

IV

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Brčkom, ul. Milutina Bojića br.5,  a na dan određen za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 Na navedenim nekretninama  je upisana zakonska hipoteka u iznosu od 403,91 KM i u iznosu od 263,76 KM u korist Brčko distrikta BiH.

 

V

 

Ako na prvo ročište ne dođe nijedan ponuđač, smatrat će se prodaja neuspjelom, a sud će zakazati drugo ročište u roku od trideset (30) dana.

 

Na prvom ročištu za javno nadmetanje ne može se nekretnina prodati, ispod polovine (1/2)  utvrđene vrijednosti.

VI

 

Ako se nekretnina ne proda na prvom ročištu, sud će zakazati drugo ročište u roku od trideset (30) dana.

 

Sud će zakazati ročište u istom roku i u slučaju da tri ponuđača sa najvišom ponudom na prvom ročištu nisu uplatila prodajnu cijenu shodno odrebi člana 113 stav 3  Zakona o izvršnom postupku.

 

VII

 

Na drugom ročištu za javno nadmetanje nekretnina ne može biti prodata za manje od jedne trećine  (1/3) vrijednosti, utvrđene zaključkom o prodaji. Početna ponuda na drugom ročištu ne može biti manja od jedne trećine od utvrđene vrijednosti.

XIII

 

Sud će obustaviti izvršenje ako se nekretnina nije mogla prodati ni na drugom ročištu.

 

                                                       IX

 

U javnom nadmetanju kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje  su prethodno položile predujam (učešće)  u iznosu od 1/10 utvrđene vrijednosti nekretnine odnosno 4.643,35 KM  uz napomenu da tražilac izvršenja na čiji prijedlog je određeno izvršenje i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine  nisu dužni  položiti predujam, ako njihova potraživanja dostižu iznos predujma i ako bi se, s obzirom na njihov prvenstveni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cijene.

 

Iznos predujma se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 140-101-03100025-27 otvoren kod SBERBANK D.D.SARAJEVO.

 

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, izuzev  za tri najbolja ponuđača, vratit će se predujam odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja

 

                                                        X

 

Kupac je dužan položiti cijenu u roku  od trideset (30) dana od dana prodaje, bez obzira na to da li se cijena isplaćuje odjednom ili u ratama.

 

Kupac snosi troškove poreza i taksi u vezi sa prodajom.

 

Sud će odrediti da će se nekretnina  dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci, koji su ponudili veću cijenu, ne polože cijenu u roku koji će im za to biti određen.

 

XI

 

Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeni predujam polaganjem cijene sudu u roku od trideset  (30) dana od dana objavljivanja zaključka  iz člana 111 stava 6 Zakona o izvršnom postupku  na oglasnoj ploči Osnovnog suda.

Ukoliko ponuđač s najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, sud će zaključkom  proglasiti prodaju tom ponuđaču nevažećom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da,  u roku od trideset (30) dana od dana prijema tog zaključka, sudu uplati prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne uplati cijenu u predviđenom roku, sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača.

U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud može oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati novo ročište koje treba da se održi u skladu sa  odredbama članova od 105 do 111 Zakona o izvršnom postupku.

 

XII

 

Iz položenog predujma prvog ponuđača kojem je prodata imovina i koji u predviđenom roku ne uplati prodajnu cijenu pokrivaju se troškovi neuspjelog ročišta.

Ako se ovi troškovi ne mogu namiriti u cijelosti iz iznosa predujma koje je položio prvi ponuđač, razlika se namiruje iz predujma drugog ponuđača ako i ovaj odustane od kupovine nekretnine. Ova pravila se shodno primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača.

 

XIII

 

Troškovi održavanja narednog ročišta pokrivaju se razmjerno iz predujma ponuđača kojima  je nekretnina prodana, a koji prodajnu cijenu nisu uplatili u određenom roku.

Preostali iznos predujma neće se vratiti ponuđačima koji su odustali od kupovine, već postaje imovina budžeta iz kojeg se vrši finansiranje suda.

 

XIV

 

Kada je sudu uplaćena ukupna cijena imovine, položen predujam preostalih ponuđača vraća se u roku od tri (3) dana nakon uplate cijene sudu.

 

XV

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj ploči ovog suda i web stranici ovog suda, a stranke su ovlaštene zaključak o svom trošku objaviti i u drugim sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem u prodaji nekretnina.

 

Zaključak dostaviti tražiocu izvršenja, izvršeniku, suvalsnici,  na oglasnu tablu suda,  IT službi radi objave na web stranici suda.

 

            

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                    SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                        Fuad Zlatić

pravni lijek.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh