• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 126207 19 St

  07.07.2020.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

  OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

   

  Broj: 96 0 St 126207 19 St

  Brčko, 07.07.2020. godine

   

   

   

   

  Osnovni sud Brčko distrikta BiH, stečajni sudija Dobrinka Milivojević, postupajući po prijedlogu Štrbac Slađane Karanovac bb, Banja Luka, osnivač i direktor Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, posredovanje, trgovinu i usluge "SIRIUS", Brčko distrikt BiH, Uzunovića 23, prizemlje, lamela "A", lok. 7 , Brčko, Brčko distrikt MBS: 96-01-0045-11, JIB: 4600305020003, zastupana po punomoćniku advokatu Milani Vukojević, Banja Luka, Aleja Sv.Save 7a,  za otvaranje stečajnog postupka nad navedenim društvom, donio je dana 07.07.2020.godine  sljedeće:

   

  R J E Š E N J E

   

                          I OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, posredovanje, trgovinu i usluge "SIRIUS", Brčko distrikt BiH, Uzunovića 23, prizemlje, lamela "A", lok. 7 , Brčko, Brčko distrikt MBS: 96-01-0045-11, JIB: 4600305020003.

   

  II Stečajni postupak se otvara sa danom 07.07.2020. godine u 15,00 časova.

   

              III Rješenje o otvaranju stečajnog postupka sud objavljuje na oglasnoj tabli suda, u „Službenom glasniku BiH“ i „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ i na internet stranici Suda.

   

  IV  Za stečajnog upravnika imenuje se Dušanka Pantelić iz Brčkog, ul. Omerovića broj 3.

   

  V         Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o  otvaranju stečajnog postupka u Službenom glasniku BiH“ i „Službenom glansiku Brčko distrikta BiH“ prijave svoja potraživanja stečajnom sudu  u skladu,  (član 105. stav 1. Zakona o stečaju) dostavom prijave i priloga u dva primjerka (član 174. Zakona o stečaju).

   

  VI       Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Službenom glasniku BiH“ i „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“, obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje, (član 105. stav 1. tačka b) Zakona o stečaju).

   

  VII      Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvrše prema stečajnom dužniku (član 105. stav 2. Zakona o stečaju). 

   

  VIII       Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar ovog suda, tako da se uz naziv stečajnog dužnika izvrši upis oznake „u stečaju“, te upis imena i prezimena stečajnog upravnika, kao lica ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika.

   

  IX         Skupština povjerilaca (ispitno ročište) na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan 10.09.2020.godine (četvrak) u 11,00 časova u zgradi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, sudnica broj 5.

   

             X         Skupština povjerilaca  (izvještajno ročište) na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održaće  se isti dan i na istom mjestu nakon ispitnog ročišta.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

   

  Dana 15.10.2019. godine zakonski zastupnik Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, posredovanje, trgovinu i usluge "SIRIUS", Brčko distrikt BiH, Slađana Štrbac, podnio je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, jer je društvo prestalo sa radom prije četiri godine, nije sposobno za plaćanje svojih dospjelih novčanih obaveza, računi društva su blokirani duže vrijeme i nema izgleda da se finansijski oporavi.

   

  Sud je rješenjem broj 96 0 St 126207 19 St od 10.01.2020.godine pokrenuo prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, te imenovao privremenog stečajnog upravnika.   

  Sud je, a nakon što je primio izvještaj privremenog stečajnog upravnika o utvrđivanju  uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, zakazao ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka za dan 02.07.2020. godine, na koje ročište je pristupio predlagač Slađana Šrbac, te privremeni stečajni upravnik Dušanka Pantelić.

             

  Predlagač je ostao kod prijedloga da se stečajni postupak otvori. Privremeni stečajni upravnik obrazložio je izvještaj i istakao da su se stekli uslovi za otvaranje stečajnog postupka,  jer postoje i razlozi i uslovi, imajući u vidu da je stečajni dužnik trajno platežno nesposoban, te da je imovina stečajnog dužnika dovoljna za  podmirenje troškova stečajnog postupka, te da dužnik već četiri godine ne obavlja poslovnu djelatnost.

   

  Nakon što je ocijenio da je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka dopušten i da postoji zakonom predviđen stečajni razlog, sud je, u smislu odredbe člana 97. stav 6., člana 99. i 104. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ br.16/19), donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad naprijed navedenim stečajnim dužnikom.

   

  Odluku o imenovanju stečajnog upravnika sud je donio u skladu sa odredbom člana 73. Zakona o stečaju, a nakon što je utvrdio da isti ispunjava uslove utvrđene odredbom člana 71. istog Zakona.

   

  Sud je, odluku o određivanju ispitnog ročišta i izvještajnog ročišta donio u smislu odredbe člana 106. Zakona o stečaju.

   

  Odluku o objavljivanju  otvaranja stečajnog postupka, sud je donio u smislu odredbe člana 107.  Zakona o stečaju.

   

  U smislu odredbe člana 105. Zakona o stečaju, sud je uputio odgovarajuće pozive povjeriocima i dužnicima stečajnog dužnika.

   

  Upis otvaranja stečajnog postupka u javne registre sud je odredio u smislu odredbe člana 108. Zakona o stečaju.

   

   

  Iz iznijetih razloga sud je odlučio kao u izreci rješenja.

   

                  

   

  PRAVNA POUKA:                                                                        STEČAJNI SUDIJA

  Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba

  koju može izjaviti stečajani dužnik u roku                                       Dobrinka Milivojević

  od 8 dana od dana prijema rješenja.

  Žalba se podnosi Apelacionom sudu Brčko                                      

  distrikta BiH, putem ovog suda. Žalba

  ne odgađa izvršenje rješenja.

   

  Prikazana vijest je na:
  2227 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 126207 19 St

  07.07.2020.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

  OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

   

  Broj: 96 0 St 126207 19 St

  Brčko, 07.07.2020. godine

   

   

   

   

  Osnovni sud Brčko distrikta BiH, stečajni sudija Dobrinka Milivojević, postupajući po prijedlogu Štrbac Slađane Karanovac bb, Banja Luka, osnivač i direktor Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, posredovanje, trgovinu i usluge "SIRIUS", Brčko distrikt BiH, Uzunovića 23, prizemlje, lamela "A", lok. 7 , Brčko, Brčko distrikt MBS: 96-01-0045-11, JIB: 4600305020003, zastupana po punomoćniku advokatu Milani Vukojević, Banja Luka, Aleja Sv.Save 7a,  za otvaranje stečajnog postupka nad navedenim društvom, donio je dana 07.07.2020.godine  sljedeće:

   

  R J E Š E N J E

   

                          I OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, posredovanje, trgovinu i usluge "SIRIUS", Brčko distrikt BiH, Uzunovića 23, prizemlje, lamela "A", lok. 7 , Brčko, Brčko distrikt MBS: 96-01-0045-11, JIB: 4600305020003.

   

  II Stečajni postupak se otvara sa danom 07.07.2020. godine u 15,00 časova.

   

              III Rješenje o otvaranju stečajnog postupka sud objavljuje na oglasnoj tabli suda, u „Službenom glasniku BiH“ i „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ i na internet stranici Suda.

   

  IV  Za stečajnog upravnika imenuje se Dušanka Pantelić iz Brčkog, ul. Omerovića broj 3.

   

  V         Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o  otvaranju stečajnog postupka u Službenom glasniku BiH“ i „Službenom glansiku Brčko distrikta BiH“ prijave svoja potraživanja stečajnom sudu  u skladu,  (član 105. stav 1. Zakona o stečaju) dostavom prijave i priloga u dva primjerka (član 174. Zakona o stečaju).

   

  VI       Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Službenom glasniku BiH“ i „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“, obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje, (član 105. stav 1. tačka b) Zakona o stečaju).

   

  VII      Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvrše prema stečajnom dužniku (član 105. stav 2. Zakona o stečaju). 

   

  VIII       Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar ovog suda, tako da se uz naziv stečajnog dužnika izvrši upis oznake „u stečaju“, te upis imena i prezimena stečajnog upravnika, kao lica ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika.

   

  IX         Skupština povjerilaca (ispitno ročište) na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan 10.09.2020.godine (četvrak) u 11,00 časova u zgradi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, sudnica broj 5.

   

             X         Skupština povjerilaca  (izvještajno ročište) na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održaće  se isti dan i na istom mjestu nakon ispitnog ročišta.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

   

  Dana 15.10.2019. godine zakonski zastupnik Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, posredovanje, trgovinu i usluge "SIRIUS", Brčko distrikt BiH, Slađana Štrbac, podnio je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, jer je društvo prestalo sa radom prije četiri godine, nije sposobno za plaćanje svojih dospjelih novčanih obaveza, računi društva su blokirani duže vrijeme i nema izgleda da se finansijski oporavi.

   

  Sud je rješenjem broj 96 0 St 126207 19 St od 10.01.2020.godine pokrenuo prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, te imenovao privremenog stečajnog upravnika.   

  Sud je, a nakon što je primio izvještaj privremenog stečajnog upravnika o utvrđivanju  uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, zakazao ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka za dan 02.07.2020. godine, na koje ročište je pristupio predlagač Slađana Šrbac, te privremeni stečajni upravnik Dušanka Pantelić.

             

  Predlagač je ostao kod prijedloga da se stečajni postupak otvori. Privremeni stečajni upravnik obrazložio je izvještaj i istakao da su se stekli uslovi za otvaranje stečajnog postupka,  jer postoje i razlozi i uslovi, imajući u vidu da je stečajni dužnik trajno platežno nesposoban, te da je imovina stečajnog dužnika dovoljna za  podmirenje troškova stečajnog postupka, te da dužnik već četiri godine ne obavlja poslovnu djelatnost.

   

  Nakon što je ocijenio da je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka dopušten i da postoji zakonom predviđen stečajni razlog, sud je, u smislu odredbe člana 97. stav 6., člana 99. i 104. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ br.16/19), donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad naprijed navedenim stečajnim dužnikom.

   

  Odluku o imenovanju stečajnog upravnika sud je donio u skladu sa odredbom člana 73. Zakona o stečaju, a nakon što je utvrdio da isti ispunjava uslove utvrđene odredbom člana 71. istog Zakona.

   

  Sud je, odluku o određivanju ispitnog ročišta i izvještajnog ročišta donio u smislu odredbe člana 106. Zakona o stečaju.

   

  Odluku o objavljivanju  otvaranja stečajnog postupka, sud je donio u smislu odredbe člana 107.  Zakona o stečaju.

   

  U smislu odredbe člana 105. Zakona o stečaju, sud je uputio odgovarajuće pozive povjeriocima i dužnicima stečajnog dužnika.

   

  Upis otvaranja stečajnog postupka u javne registre sud je odredio u smislu odredbe člana 108. Zakona o stečaju.

   

   

  Iz iznijetih razloga sud je odlučio kao u izreci rješenja.

   

                  

   

  PRAVNA POUKA:                                                                        STEČAJNI SUDIJA

  Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba

  koju može izjaviti stečajani dužnik u roku                                       Dobrinka Milivojević

  od 8 dana od dana prijema rješenja.

  Žalba se podnosi Apelacionom sudu Brčko                                      

  distrikta BiH, putem ovog suda. Žalba

  ne odgađa izvršenje rješenja.