• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 124460 19 St

  29.01.2020.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

  OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

   

  Broj: 96 0 St 124460 19 St

  Brčko, 10.01.2020. godine

   

   

  Osnovni sud Brčko distrikta BiH, stečajni sudija Dobrinka Milivojević, postupajući po prijedlogu Fafulić Šabana, Ul. Vojvode Putnika br. 41, Loznica, R.Srbija, osnivač i direktor Društva sa ograničenom odgovornošću „EDANOVA“ Brčko distrikt BiH, ul. Maoča bb, Brčko distrikt BiH, MBS: 96-01-0111-18, JIB:4600436980002,  zastupan po punomoćniku advokatu Slobodanu Govedarica, Bijeljina, ul.Gavrila Principa br. 9 A, za otvaranje stečajnog postupka nad navedenim društvom, donio je dana 10.01.2020.godine  sljedeće:

   

  R J E Š E NJ E

  I Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad subjektom upisa pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću „EDANOVA“ Brčko distrikt BiH, ul. Maoča bb, Brčko distrikt BiH, MBS: 96-01-0111-18, JIB:4600436980002.

  II Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Maćiš Petra iz Brčkog, ul.Prof Aleksandara Nikolića br. 34.

  III  Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah, po prijemu rješenja o imenovanju postupiti u smislu odredbe člana 61. i 63. Zakona o stečaju Brčko distrikta BiH i to:

                - obezbijediti imovinu stečajnog dužnika i brinuti se o istoj,

                - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,

                - ispitati da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka,

                - izvršiti procjenu da li se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti,

                - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, te druge radnje u cilju obezbjeđenja imovine stečajnog dužnika.

   

              Privremeni stečajni upravnik dužan je dostaviti izvještaj stečajnom sudiji u roku od 30 dana od dana imenovanja u kojem izvještaju će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno, da li postoje uslovi da se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti, te da položi račun o svom radu za period privremene uprave.

  IV Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli i na Internet stranici  Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, te u "Službenom glasniku BiH"  i  "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

  V Rješenje će se dostaviti Registru preduzeća i preduzetnika ovog suda radi upisa zabilježbe o pokretanju prethodnog postupka.

  Obrazloženje

  Fafulić Šaban, ul. Vojvode Putnikabr. 41, Loznica, R.Srbija,  kao predlagač podnio je ovom sudu dana 10.07.2019. godine prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću „EDANOVA“ Brčko distrikt BiH, ul. Maoča bb, Brčko distrikt BiH, MBS: 96-01-0111-18, JIB:4600436980002.

  Stečajni sudija je, a nakon što je utvrdio da je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnešen od ovlaštenog predlagača pozvao istog da uplati predujam za troškove otvaranja i vođenja prethodnog i stečajnog postupka rješenjem od 16.10.2019. godine. Predlagač je sudu dostavio dokaz o uplati predujma dana 19.11.2019. godine.

  Obzirom da je uredan prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnio osnivač, odnosno direktor stečjanog dužnika, te da je iz dostavljene dokumentacije utvrđeno da postoji stečajni razlog, odnosno platežna nesposobnost stečajnog dužnika, to je sud donio odluku kao u dispozitivu rješenja, shodno odredbama člana 61. u vezi sa članom 58. i članom 6. stav 2. Zakona o stečaju Brčko distrikta BiH („Službeni Glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 16/19).

   

   

  PRAVNA POUKA:                                                                        STEČAJNI SUDIJA

  Protiv ovog rješenja povjerioci mogu

  podnijeti žalbu Apelacionom sudu Brčko                                        Dobrinka Milivojević

  distrikta BiH u roku od 8 dana od dana

  objavljivanja rješenja.

   

   

  Prikazana vijest je na:
  2560 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 124460 19 St

  29.01.2020.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

  OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

   

  Broj: 96 0 St 124460 19 St

  Brčko, 10.01.2020. godine

   

   

  Osnovni sud Brčko distrikta BiH, stečajni sudija Dobrinka Milivojević, postupajući po prijedlogu Fafulić Šabana, Ul. Vojvode Putnika br. 41, Loznica, R.Srbija, osnivač i direktor Društva sa ograničenom odgovornošću „EDANOVA“ Brčko distrikt BiH, ul. Maoča bb, Brčko distrikt BiH, MBS: 96-01-0111-18, JIB:4600436980002,  zastupan po punomoćniku advokatu Slobodanu Govedarica, Bijeljina, ul.Gavrila Principa br. 9 A, za otvaranje stečajnog postupka nad navedenim društvom, donio je dana 10.01.2020.godine  sljedeće:

   

  R J E Š E NJ E

  I Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad subjektom upisa pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću „EDANOVA“ Brčko distrikt BiH, ul. Maoča bb, Brčko distrikt BiH, MBS: 96-01-0111-18, JIB:4600436980002.

  II Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Maćiš Petra iz Brčkog, ul.Prof Aleksandara Nikolića br. 34.

  III  Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah, po prijemu rješenja o imenovanju postupiti u smislu odredbe člana 61. i 63. Zakona o stečaju Brčko distrikta BiH i to:

                - obezbijediti imovinu stečajnog dužnika i brinuti se o istoj,

                - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,

                - ispitati da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka,

                - izvršiti procjenu da li se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti,

                - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, te druge radnje u cilju obezbjeđenja imovine stečajnog dužnika.

   

              Privremeni stečajni upravnik dužan je dostaviti izvještaj stečajnom sudiji u roku od 30 dana od dana imenovanja u kojem izvještaju će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno, da li postoje uslovi da se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti, te da položi račun o svom radu za period privremene uprave.

  IV Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli i na Internet stranici  Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, te u "Službenom glasniku BiH"  i  "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

  V Rješenje će se dostaviti Registru preduzeća i preduzetnika ovog suda radi upisa zabilježbe o pokretanju prethodnog postupka.

  Obrazloženje

  Fafulić Šaban, ul. Vojvode Putnikabr. 41, Loznica, R.Srbija,  kao predlagač podnio je ovom sudu dana 10.07.2019. godine prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću „EDANOVA“ Brčko distrikt BiH, ul. Maoča bb, Brčko distrikt BiH, MBS: 96-01-0111-18, JIB:4600436980002.

  Stečajni sudija je, a nakon što je utvrdio da je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnešen od ovlaštenog predlagača pozvao istog da uplati predujam za troškove otvaranja i vođenja prethodnog i stečajnog postupka rješenjem od 16.10.2019. godine. Predlagač je sudu dostavio dokaz o uplati predujma dana 19.11.2019. godine.

  Obzirom da je uredan prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnio osnivač, odnosno direktor stečjanog dužnika, te da je iz dostavljene dokumentacije utvrđeno da postoji stečajni razlog, odnosno platežna nesposobnost stečajnog dužnika, to je sud donio odluku kao u dispozitivu rješenja, shodno odredbama člana 61. u vezi sa članom 58. i članom 6. stav 2. Zakona o stečaju Brčko distrikta BiH („Službeni Glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 16/19).

   

   

  PRAVNA POUKA:                                                                        STEČAJNI SUDIJA

  Protiv ovog rješenja povjerioci mogu

  podnijeti žalbu Apelacionom sudu Brčko                                        Dobrinka Milivojević

  distrikta BiH u roku od 8 dana od dana

  objavljivanja rješenja.