Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Druga prodaja nekretnina - 03.02.2021. godine u predmetu 96 0 I 126465 19 I

31.12.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

Broj:  96 0 I 126465 19 I

Brčko,  30.12.2020. godine

 

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Mulahalilović Emini, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Brčko distrikt BiH, zastupan po Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika Miškić Mirka sin Jakova iz Brčkog, Vukšić Donji bb, radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od 288,60 KM, van ročišta, dana 30.12.2020. godine, donio je sljedeći:

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

            Utvrđuje se na osnovu procjene tržišne vrijednosti nekretnina sačinjene od strane Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH broj 14.1-04.3-2006/20-AV od 14.09.2020. godine, da tržišna vrijednost nekretnine izvršenika označenih kao:

-         k.č. broj 14/2 „Bekića“ u naravi Šuma 3. klase površine 279 m2 iznosi 737,86 KM

-         k.č. broj 14/3 „Bekića“ u naravi Šuma 3. klase površine 686 m2  iznosi 1.814,24 KM,  sve upisne u zk. ul. broj 9 k.o. Vukšić Donji, vlasništvo izvršenika Miškić Mirka sa 1/1.

 

što ukupno iznosi 2.552,10 KM

 

 

II

 

            Određuje se ročište za drugu prodaju nekretnina koje će se održati dana 03.02.2021. godine sa početkom u 08,30 sati, u zgradi ovog suda, sudnica broj 13.

 

III

 

U skladu  s odredbom  člana 103  stav 2 Zakona o izvršnom postupku  konačna vrijednost nekretnine  iz stava  I ovog zaključka, može se utvrditi i na ročištu za prodaju.

 

IV

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Vukšiću Donjem, a na dan određen za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na navedenoj nekretnini nisu upisane stvarne i lične služnosti, a upisana je zakonska hipoteka u korist Brčko distrikta BiH.

 

 

 

V

 

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje nekretnine navedene u stavu I ovog zaključka uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

VI

 

Na drugom ročištu za javno nadmetanje nekretnina ne može biti prodata za manje od jedne trećine  (1/3) vrijednosti, utvrđene zaključkom o prodaji. Početna ponuda na drugom ročištu ne može biti manja od jedne trećine te vrijednosti.

 

VII

 

Stranke i osobe koje  se namiruju u postupku mogu se sporazumjeti, izjavom datom na zapisnik,  da se nekretnina može prodati nadmetanjem i za cijenu nižu od one iz  člana 110 Zakona o izvršnom postupku, stavovi 1, 2 i 4.

 

VIII

 

Ako su se stranke prije pokretanja izvršnog postupka u sporazumu zaključenom  pred sudom, saglasile da se nekretnina radi naplate potraživanja tražioca  izvršenja utvrđene tim sporazumom može prodati i za cijenu nižu od one iz  člana 110 Zakona o izvršnom postupku  stavovi 1,2 i 4, nekretnina se već na prvom ročištu za prodaju može prodati po toj cijeni, ako u postupku ne sudjeluju  druge  osobe koje se u njemu namiruju, a svoje su pravo upisale u zemljišnu knjigu prije nego što je u tu knjigu upisano pravo tražioca  izvršenja kojim je osigurana naplata njegovog potraživanja.

 

Najniža cijena po kojoj se nekretnina može prodati u tom slučaju ne može biti ispod jedne trećine   (1/3) utvrđene vrijednosti.

 

IX

 

Sud će obustaviti izvršenje ako se nekretnina nije mogla prodati ni na drugom ročištu.

 

                                                         X

 

U javnom nadmetanju kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje  su prethodno položile predujam (učešće) u iznosu od 1/10 utvrđene vrijednosti nekretnine odnosno 255,210 KM  uz napomenu da tražilac izvršenja na čiji prijedlog je određeno izvršenje i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine  nisu dužni  položiti predujam, ako njihova potraživanja dostižu iznos predujma i ako bi se, s obzirom na njihov prvenstveni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cijene.

 

Iznos predujma se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 140-101-03100025-27 otvoren kod Sberbank d.d. Sarajevo.

 

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, izuzev za tri najbolja ponuđača, vratit će se predujam odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

 

                                                    XI

 

Kupac je dužan položiti cijenu u roku  od trideset (30) dana od dana prodaje, bez obzira na to da li se cijena isplaćuje odjednom ili u ratama.

 

Kupac snosi troškove poreza i taksi u vezi sa prodajom.

 

Sud će odrediti da će se nekretnina  dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci, koji su ponudili veću cijenu, ne polože cijenu u roku koji će im za to biti određen.

 

XII

 

Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeni predujam polaganjem cijene sudu u roku od trideset  (30) dana od dana objavljivanja zaključka  iz člana 111 stava 6 Zakona o izvršnom postupku  na oglasnoj ploči Osnovnog suda.

 

XIII

 

Kada je sudu uplaćena ukupna cijena imovine, položeni predujam preostalih ponuđača vraća se u roku od tri (3) dana nakon uplate cijene sudu.

 

Ako je tražilac izvršenja kupac, a ne postoje druge osobe čija se potraživanja namiruju iz prodajne cijene prije njega, nije obavezan položiti cijenu sudu do visine svog potraživanja.

 

XIV

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj ploči ovog suda i web stranici ovog suda,  a stranke su ovlaštene zaključak o svom trošku objaviti i u drugim sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem u prodaji nekretnina. 

 

Zaključak dostaviti tražiocu izvršenja, izvršeniku i Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH.

 

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                     SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                Emina Mulahalilović

pravni lijek.

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh