Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 18.03.2020. godine u predmetu 96 0 I 072565 16 I 2

11.02.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

Broj:   96 0 I 072565 16 I 2

Brčko, 10.02.2020.  godine

           

 

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Mulahalilović Emini, u izvršnom predmetu  tražioca izvršenja „Tetra company“ d.o.o. Brčkog, Gorice bb, zastupan po zakonskom zastupniku Mićić Miloradu i po punomoćniku Stojanović Miodragu, advokatu iz Bijeljine, protiv izvršenika Savić Radojice vlasnika STR „Jeca“ Brčko, ul. Plazuljska br. 19, zastupanog po punomoćniku Jovanović Siniši, advokatu iz Brčkog, radi naplate novčanog potraživanja, van ročišta, dana 10.02.2020. godine, donio je slijedeći:

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

            Utvrđuje se prema procjeni Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH broj 14.1-04.3-693/16 A.A od 04.05.2016. godine da tržišna vrijednost nekretnine izvršenika označene kao:

 

-         k.č. broj broj 186 „Okućnica“ što u naravi predstavlja dvorište površine 211 m2,  stambena zgrada  površine 79 m2, stambena zgrada  površine 73 m2 i pomoćna zgrada površine 32 m2 upisane u zk. uložak broj 2008 k.o. Brčko 4, vlasništvo izvršenika Savić Radojice sa 1/1,

 

iznosi  128.487,92 KM.

 

II

 

Određuje se ročište za prvu prodaju nekretnina koje će se održati dana  18.03.2020. godine sa početkom u 11:00 sati, u zgradi ovog suda, sudnica br. 13.

 

III

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Brčkom, a na dan određen za prodaju, najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na nekretnini iz zk. izvoda broj 2008 k.o. Brčko 4 je upisano založno pravo i to na osnovu Ugovora o zasnivanju založnog prava zaključenog u Brčkom 03.06.2009. godne kod notara Bogdanović Zorana br. OPU-499/09 u korist Hypo Alpe-Adria-Bank  a.d. Banja Luka.

 

 

 

 

IV

 

            Izvršeniku  se  zabranjuje otuđenje imovine pobliže označene kao u stavu  I ovog zaključka, uz odgovarajuće krivično pravne posljedice postupanja suprotno ovoj zabrani.

 

V

 

            Sud će na prijedlog jedne od stranaka, koji mora biti podnesen najkasnije 8 dana prije ročišta za prodaju, na ročištu za prodaju, zaključkom ponovno utvrditi vrijednost imovine navedene u stavu I ovog zaključka, ako stranka učini vjerovatnim da se ta vrijednost izmijenila više od 1/3 od dana prethodnog utvrđenja vrijednosti, a računajući od dana podnošenja prijedloga.

 

VI

 

            U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo osobe koje su prethodno položile predujam (učešće) koje iznosi 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 12.848,792 KM i to na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikta BIH broj: 338-370-22613522-54 otvoren kod Unicredit Bank dd Mostar, uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan prethodno položiti odnosno uplatiti predujam (učešće).

 

VII

 

            Na prvom ročištu za javno nadmetanje nekretnina iz stava I ovog zaključka, ne može se prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti.

 

VIII

 

            Ako se nekretnina navedena u stavu I ovog zaključka ne proda na prvom ročištu za javno nadmetanje, sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnina može prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 te vrijednosti.

 

IX

 

            Od prvog do drugog ročišta za javno nadmetanje mora proći najmanje 30 dana.

 

X

 

            Stranke se mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati javnim nadmetanjem i za cijenu nižu od 4/5 utvrđene vrijednosti.

 

XI

 

            Kupac je dužan položiti u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem u roku od 8 dana od dana prodaje, bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja iznosa cijene, imovina navedena u stavu I ovog zaključka predat će se kupcu.

 

                                                                 XII

 

            Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju proglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

            Iz položenog pologa (učešća) namiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika između cijene postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

 

XIII

 

            Ovaj zaključak o prodaji ima se objaviti na Oglasnoj ploči ovog suda i web stranici ovog suda, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima javnog informisanja.

 

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                      SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                               Emina Mulahalilović

pravni lijek.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh