Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Druga prodaja nekretnina - 11.03.2019. godine u predmetu 96 0 I 107750 17 I

08.02.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
BRČKO DISTRIKT BIH
OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH
Broj: 96 0 I 107750 17 I
Brčko, 07.02.2019.godine


              Osnovni sud Brčko Distrikta BiH, sudija Velibor Milićević u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Brčko distrikt BiH, zastupan po zakonskom zastupniku Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika Dedić Selima, sin Smajla, iz Brčkog, ul. Hasana Aganović Tača br.31, zastupna po punomoćniku Ramić Ameru, advokatu iz Brčkog radi isplate duga v.sp. 8.464,46 KM, na ročištu, dana 07.02.2019. godine,  donio je sledeći


Z A K L J U Č A K

I

       Utvrđuje se na osnovu nalaza i mišljenja  stalnog sudskog vjestaka Begović Zijada dipl. ing. arh. iz Brčkog od 22.10.2018 godine, tržišna vrijednost nepokretnosti,  upisane zk. uložak br. 1822 k.o. Brčko 1 - privremeni registar, u naravi parcele označene  kao kč.br. 2383 “Okućnica” Dvorište, površine 267 m2,  parcele označene kao kč.br. 2383 “Okućnica” – stambena zgrada na sprat br. 1 (bez građevinske dozvole) , površine 95 m2, parcele označene kao kč.br. “Okućnica” – pomoćna zgrada br.2 (bez građevinske dokumentacije), površine 17 m2, u iznosu od 119.223,00 KM, dok je vrijednost dijela izvršenika Dedić Selim, sin Smaja 1/2 nepokretnosti prava građenja na zemljištu i prava suvlasništva na objektu  iznos od 59.961,15 KM.II

         Odredjuje se DRUGO ročište za prodaju nepokretnosti iz stava I Zaključka, usmenim javnim nadmetanjem, koje će se održati dana 11.03.2019.godine u 08,30 časova, U ZGRADI OVOG SUDA, SUDNICA  BROJ 15.


 
III

         U skladu sa odredbom člana 103. stav 2 ZIP-a, konačna vrijednost nepokretnosti iz stava  I ovog zaključka, može se utvrditi i na ročištu za prodaju.IV

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brčkom 1, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

Na navedenoj nepokretnosti nisu upisane stvarne i lične služnosti, stvarni tereti i pravo građenja.


V

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje nepokretnosti, navedene u stavu I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj zabrani.


VI

Ako na prvo ročište ne dođe nijedan ponuđač, smatraće se prodaja neuspjelom, a sud će zakazati drugo ročište u roku od trideset (30) dana.

Bez pristanka lica koja se u izvršnom postupku po redu prvenstva namiruju prije tražioca izvršenja, nepokretnost se na javnom nadmetanju ne može prodati po cijeni koja ne pokriva ni djelimično iznos potraživanja tražioca izvršenja.

Na prvom ročištu za javno nadmetanje ne može se nepokretnost prodati, ispod polovine utvrđene vrijednosti.

Ako se nepokretnost ne proda na prvom ročištu, sud će zakazati drugo ročište u roku od trideset (30) dana. Sud će zakazati ročište u istom roku i u slučaju da tri ponuđača sa najvišom ponudom na prvom ročištu, nisu uplatila prodajnu cijenu u skladu sa odrebama člana 113. stav 3. ZIP-a.

Na drugom ročištu za javno nadmetanje, nepokretnost ne može biti prodata za manje od jedne trećine vrijednosti, utvrđene zaključkom o prodaji. Početna ponuda na drugom ročištu ne može biti manja od jedne trećine od utvrđene vrijednosti.

Stranke i lica koja se namiruju u postupku, mogu se sporazumjeti, izjavom datom na zapisnik  da se nepokretnost  može prodati nadmetanjem i za cijenu nižu od one iz  člana 110 ZIP-a stavovi 1,2 i 4.

Ako su se stranke prije pokretanja izvršnog postupka u sporazumu, sklopljenom pred sudom, saglasile da se nepokretnost radi naplate potraživanja tražioca izvršenja utvrđene tim sporazumom može prodati i za cijenu nižu od one iz  člana 110 ZIP-a stavovi 1,2 i 4., nepokretnost se već na prvom ročištu za prodaju može prodati po toj cijeni, ako u postupku ne učestvuju druga lica koja se u njemu namiruju, a svoje su pravo upisala u zemljišnu knjigu prije nego što je u tu knjigu upisano pravo tražioca izvršenja kojim je osigurana naplata njegovog potraživanja. Najniža cijena po kojoj se nepokretnost može prodati u tom slučaju ne može biti ispod jedne trećine utvrđene vrijednosti.

Sud će obustaviti izvršenje ako se nepokretnost nije mogla prodati ni na drugom ročištu.

 
VII

U javnom nadmetanju kao kupci, mogu učestvovati samo lica koja su prethodno dala jemstvo u iznosu od 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti odnosno 5.996,15 KM uz napomenu da tražilac izvršenja na čiji prijedlog je određeno izvršenje i nosioci prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, nisu dužni  položiti jemstvo.

Iznos jemstva se uplaćuje depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikta BIH broj: 338-370-22613522-54 otvoren kod Unicredit bank dd Mostar.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratiće se jemstvo odmah nakon zaključenja javnog nademtanja

VIII

Kupac je dužan položiti cijenu u roku  od trideset (30) dana od dana prodaje, bez obzira na to da li se cijena isplaćuje odjednom ili u ratama.

Kupac snosi troškove poreza i taksi u vezi sa prodajom.

Sud će odrediti da će se nepokretnost dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci, koji su ponudili veću cijenu, ne polože cijenu u roku koji će im za to biti određen.

IX

Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno jemstvo polaganjem cijene sudu u roku od trideset  (30) dana od dana objavljivanja zaključka, iz člana 111 stava 6 ZIP-a,  na oglasnoj ploči Osnovnog suda.

Ukoliko ponuđač s najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, sud će, zaključkom, proglasiti prodaju tom ponuđaču nevažećom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da, u roku od trideset (30) dana od dana prijema tog zaključka, sudu uplati prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne uplati cijenu u predviđenom roku, sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača.

U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud može oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati novo ročište koje treba da se održi u skladu s odredbama članova od 105 do 111 ZIP-a.

Iz položenog jemstva prvog ponuđača kojem je prodata imovina i koji u predviđenom roku ne uplati prodajnu cijenu pokrivaju se troškovi neuspjelog ročišta. Ako se ovi troškovi ne mogu namiriti u cijelosti iz iznosa jemstva koje je položio prvi ponuđač, razlika se namiruje iz jemstva drugog ponuđača ako i ovaj odustane od kupovine nepokretnosti. Ova pravila se shodno primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača.

Troškovi održavanja narednog ročišta pokrivaju se srazmjerno iz jemstva ponuđača kojima  je nepokretnost prodata, a koji prodajnu cijenu nisu uplatili u određenom roku.

Preostali iznos jemstva neće se vratiti ponuđačima koji su odustali od kupovine, već postaje imovina budžeta iz kojeg se vrši finansiranje suda.

Kada je sudu uplaćena ukupna cijena imovine, položeno jemstvo preostalih ponuđača vraća se u roku od tri (3) dana nakon uplate cijene sudu.

Ako je tražilac izvršenja kupac, a ne postoje druga lica čija se potraživanja namiruju iz prodajne cijene prije njega, nije obavezan položiti cijenu sudu do visine svog potraživanja.

X

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda i na web stranici ovog suda, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijeste lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

Zaključak dostaviti traziocu izvršenja, izvrseniku, Poreskoj upravi Brčko distrikta i suvlasniku nekretnine.

              
POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                          S U D I J A
Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                       Velibor Milićević
pravni lijek.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh