Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Treća prodaja nekretnina - 24.04.2019. godine u predmetu 96 0 I 091381 15 Kom

06.02.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
BRČKO DISTRIKT BIH
OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKT
Broj: 96 0 I 091381 15 Kom
Brčko, 04.02.2019. godine


Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Perić Mari, u pravnoj stvari tražitelja izvršenja Brčko distrikt BiH, zastupan po Sektoru za koordinaciju politika i opšte poslove,  protiv izvršenika Prole Stojana iz Brčkog, Gredice I, radi naplate duga u iznosu od 1.275,20 KM, van  ročišta dana 04.02.2019. godine, donio je slijedeći:

Z A K L J U Č A K

I
    
    Utvrđuje se na osnovu procjene tržišne vrijednosti nekretnina iz fiskalnog registra Poreske uprave Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH broj: 14.1-04.3-824/16-JM od 06.06.2016. godine, da tržišna vrijednost nekretnina izvršenika koje čine nekretnine označene kao:

-    k.č. broj 349/331 kompleks „Gredice“, njiva 5 klase u površini od 547 m2, upisana u zk. ul. broj 726 k.o. Gredice, vlasništvo Prole Stojana sina Ilije sa dijelom od 1/1, sa procjenjenom vrijednosti na iznos od 5.760,22 KM
-    kč. broj 349/159 kompleks “Gredice”, njiva 5 klase u površini od 483 m2 , upisana u zk. ul. broj 650 k.o. Gredice, vlasništvo Prole Stojana, sina Ilije sa dijelom od 1/2, sa procjenjenom vrijednosti na iznos od 47.021,63 KM.

II

    Određuje se ročište za treću  prodaju  nekretnina koje će se održati dana  24.04.2019. godine u 13:00 sati, u zgradi ovog Suda, sudnica broj 16.

III

    Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Brčkom, a na dan određen za prodaju, najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

IV

    Izvršeniku Prole Stojanu zabranjuje se otuđenje imovine pobliže označene kao u tački I ovog zaključka, uz odgovarajuće krivično pravne posljedice postupanja suprotno ovoj zabrani.

V

    Sud će na prijedlog jedne od stranaka, koji mora biti podnesen najkasnije 8 dana prije ročišta za prodaju, na ročištu za prodaju, zaključkom ponovno utvrditi vrijednost imovine navedene u tački I ovog zaključka, ako stranka učini vjerovatnim da se ta vrijednost izmijenila više od 1/3 od dana prethodnog utvrđenja vrijednosti, a računajući od dana podnošenja prijedloga.

VI

    U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila predujam (učešće) koje iznosi 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 576,02 KM i to na odgovarajući jedinstven račun Brčko distrikta BiH, uz napomenu da tražilac  izvršenja nije dužan prethodno položiti odnosno uplatiti predujam (učešće).

VII

    Na drugom ročištu za javno nadmetanje, nekretnina iz tačke I ovog zaključka može se prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti., ali ne ispod 1/2 te vrijednosti.

VIII
    
Stranke se mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati javnim nadmetanjem i za cijenu nižu od 4/5 utvrđene vrijednosti.


IX

            Kupac je dužan položiti u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem u roku od 8 dana od dana prodaje, bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja iznosa cijene, imovina navedena u točki I ovog zaključka predat će se kupcu.

X

    Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

    Iz položenog pologa (učešća) namiriće se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na prethodnoj i novoj prodaji.

XI

    Ovaj zaključak o prodaji ima se objaviti na oglasnoj ploči Suda i na WEB stranici, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima javnog informiranja.SUDIJA       
Perić Mara     
PRAVNA POUKA:
Protiv ovog zaključka nije
dozvoljena posebna žalba.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh