Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Prva prodaja nekretnina - 28.12.2018. godine u predmetu 96 0 I 046595 12 I

27.11.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BIH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKT

Broj: 96 0 I 046595 12 I

Brčko, 26.11.2018.godine

 

 

Osnovni sud Brčko Distrikta  BiH, sudija Fuad Zlatić u izvršnom predmetu tražioca izvršenja MKD „MIKROFIN“ d.o.o. Banja Luka, protiv izvršenika  Velagić Agan iz Brčkog, ul. Dejtonska br. 92., radi naplate duga u iznosu od 3.517,49 KM, van ročišta dana 26.11.2018. godine,  donio je

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu procjene Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH od 01.10.2018.godine, tržišna vrijednost nekretnina vlasništvo izvršenika Velagić Agana  iz Brčkog sa dijelom 1/1, upisanih u zk. ul.br. 2628 k.o. Brčko,  broj zemljišta (parcele) 432 kuća sa dvorištem i baštom površine 1200 m² u iznosu od 230.663,95 KM, parcela br. 433/1  oranica površine 23672 m² u iznosu od 263.459,30 KM, parcela br. 433/5 put Kukavica površine 925 m² u iznosu od 23.054,66 KM, parcela br.433/6 oranica Mujkići površine 886 m²  u iznosu od 22.082,63 KM, parcela br.433/7 oranica Mujkići površine 3000 m² u iznosu od 74.771,88 KM, sve ukupno u iznosu od 614.032,42 KM i tržišna vrijednost nekretnina izvršenika upisanih u zk.ul.br. 7377 k.o. Brčko, broj zemljišta (parcele) 248/22, bašča „Kukavica“ površine 980 m² u iznosu od 677.063,00KM.

 

II

 

Odredjuje se ročište za prvu prodaju nekretnina izvršenika Velagić Agana iz tačke I ovog zaključka usmenim javnim nadmetanjem koje će se održati dana  28.12.2018.godine u 11,00 sati  U ZGRADI OVOG SUDA U SUDNICI BROJ 6.

 

III

 

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brčkom, ul. Dejtonska  br.92, a na dan određenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na navedenoj nepokretnosti nisu upisane stvane i lične služnosti, stvarni tereti, ima upisana zabilježba izvršenja po Rješenju Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj: 96 0 I 046595 12 I.

 

IV

 

Izvršeniku  se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

 

 

V

 

Predmetne nekretnine na prvom nadmetanju ne mogu se prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti.

 

Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne prodaju sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnine mogu prodati ispod 4/5 utvrdjene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 te vrijednosti. Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 129.109,60 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

Iznos predujma se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 338-370-22613522-54 otvoren kod Unicredit bank dd Mostar.

 

VII

 

Kupac je dužan položiti, u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem, u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja cijene, prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Iz položenog učešća (uloga) namiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika između cijene postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

 

VIII

 

Ovaj Zaključak o prodaji objaviće se na Oglasnoj tabli Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, a u sredstvima javnog informisanja o trošku tražioca izvršenja.

 

IX

 

Zaključak dostaviti  tražiocu izvršenja, izvršeniku,  na oglasnu tablu suda, IT službi.

 

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                          SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena                                                 Fuad Zlatić    

posebna žalba.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh