Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Druga prodaja nekretnina - 27.12.2018. godine u predmetu 96 0 Ip 097732 16 Ip

27.11.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BiH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA

BOSNE I HERCEGOVINE

Broj:  96 0 Ip 097732 16 Ip

Brčko, 27.12.2018. godine                       

 

 

 

              Osnovni sud Brčko distrikta Bi po sudiji Dragutinu Ivanoviću, u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Brčko distrikta BiH, zastupan po Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika „Italproject“ d.o.o. Brčko, zastupan po punomoćniku Milenku Mihajlović, advokatu iz Brčkog, radi naplate novčanog potraživanja., van ročišta dana 27.12.2018. godine, donio je

 

Z A K L J U Č A K

 

I

 

Utvrđuje se na osnovu procjena Poreske uprave Brčko distrikta BiH od

20.06.2018. godine, tržišna vrijednost nekretnina izvršenika upisanih na kč 370/2 k.o.

Dubrave, urbano zemljište površine 1520 m2, u vrijednosti od 10.841,04 KM, u

vlasništvu „Italprojekta“ 1/1, te vrijednost nekretnina na kč. 375/2 k.o. Dubrave, što u

naravi predstavlja privredno poslovni objekat površine 17 m2 u vrijednosti od

18.579,20 KM,  kao i urbano zemljište površine 17 m2 u vrijednosti od 186,56 KM,

što ukupno predstavlja iznos od 18.765,76 KM u vlasništvu „Italprojekta“  1/1.

 

Sve ukupna vrijednost nekretnina izvršenika iznosi 29.606,80 KM.

 

 

II

 

            Odredjuje se ročište za drugu prodaju  nekretnina usmenim javnim nadmetanjem, koje će se održati dana 27.12.2018. godine u 11,15 sati, u zgradi ovog suda u sudnici broj 5.  

 

III

 

            Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brčkom, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

IV

 

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački 1. ovog zaključka, uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

V

 

Predmetne nekretnine se na drugom  ročištu ne mogu prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti nekretnina koje su u vlasništvu izvršenika.

 

Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne prodaju, sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnine ne mogu prodati ispod 1/3 utvrdjene vrijednosti utvrđene zaključkom o prodaji.

 

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

Stranke se mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

 

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnina, odnosno 2.960,68  KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

 

VII

 

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 30 dana, od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 30 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

 

Zaključak dostaviti tražiocu izvršenja, izvršeniku, Poreskoj upravi Brčko distrikta i na oglasnu tablu suda.

 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                 SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena                                          

posebna žalba.                                                                             Dragutin Ivanović

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh